e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

 

Sağlık çalışanları ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı" talepleriyle 24 Aralık'ta sonuç alıcı takvimi başlattı
"Oyun oynamıyoruz!"

1-1.jpg (4892 bytes)Hekimler ve sağlık çalışanları “insanca yaşayabilecek maaş artışı, iş güvencesi, ücretsiz, eşit, ulaşılabilir sağlık hakkı için” için 5 Kasım’dan sonra bir kez daha, 24 Aralık’ta “g(ö)rev”deydiler.


Kocaeli'de 2 bin kişi toplandı
24 Aralık g(ö)rev eylemi, tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleşti. Günün erken saatlerinden itibaren yapılan birim çalışmalarında halka eylemin gerekçeleri anlatılarak destekleri istendi. 24 Aralık etkinlikleri 5 Kasım ve 11 Aralık’ta olduğu gibi Kocaeli Tabip Odası ile SES Kocaeli Şubesi tarafından hazırlık döneminden başlayarak ortaklaşa yürütüldü.

Hekimler g(ö)revde

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bir araya gelen hekimler, Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul’da 24 Aralık’ta g(ö)revdeydiler. “Nitelikli ve herkesin ücretsiz yararlanabildiği sağlık hizmeti; insanca yaşanabilir ücret” talepleriyle iş bırakan eylemlere Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri de destek verdi.


İsteklerimi belli; istiyoruz:
Hem de şimdi!

Hekimler, insanca yaşayacak maaş, özel hizmet tazminatı, mahrumiyet ikramiyesi, 8 saat günlük çalışma, iş riski zammı, ek göstergede adalet, nöbet ücretlerinde iyileştirme, eğitim için izin istiyor. Talepleri içeren 50 bin broşür bastırılarak tüm tabip odalarına dağıtıldı.


Amaç çalışanlara bir bütün olarak daha az para vermek!
"Performans Devri" başladı
Sağlık Bakanlığı’nın 21 Nisan 2003’te 9 hastanede pilot olarak başlattığı “performansa göre döner sermaye” uygulamasının 1 Ocak’tan itibaren tüm Türkiye’de başlatılacağı duyuruldu. Buna karşın, henüz ilgili yönerge kurumlara iletilemedi. 9 aydır pilot olarak sürdürüldüğü yerlerde ciddi olumsuz sonuçlar veren uygulamaya hekimler çalışma ortamını bozduğunu belirterek karşı çıkıyorlar.

Sağlık, Bakanlıkça "derdest" edildi

Mevzuatın iyisi, bir alanda var olan ama ayrı ayrı başlıklarda yer alan düzenlemelerin biraraya toparlanmışı olsa gerektir. Bu açıdan bakınca “Sağlık Kanunu” tasarısı (versiyon 5, 10 Kasım 2003 tarihini taşıyan) çok iyi bir yasa hazırlığı. 4 geçici ve 155 maddeden oluşuyor. Yasa sağlık alanında insan haklarından koruyucu sağlık hizmetlerine, gemi, liman, havaalanlarındaki önlemlere, il-ilçe sağlık kurullarının görevlerine, genel sağlık sigortası ve aile hekimliğine, malpraktis alanında düzenlemelere kadar  genişlik içeriyor. Yürürülüğe girmesi ile  iptal olacak yasalara bakınca (Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 224 sayılı yasa, 1219 sayılı yasa vb.) zaten tasarının önemi anlaşılıyor. Tasarıyı dikkatle okuyanlar sağlık alanının ticarileştirilmesi ve “devletin” sırtından atılması, sağlık çalışanlarının iş güvencesiz bir ortamda nasıl sürüneceklerinin yasal zeminin oluşturulduğunu hemen anlayabilirler. Biz şimdilik, tasarının “Aile Hekimliği” ile ilgili bölümüne yer verelim:


Gündem
2004'den Hekimler Ne Bekliyor?
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Gazete haberi böyle... Kaynağı bir devlet kurumu… Zaten yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi doğrulayacak cinsten bir haber…         Aynı haberde sosyal yardım için başvuran ailelerin sayısının da 5 kat arttığı söyleniyor. “Siz de hep böyle haberleri mi okursunuz” diye sormayınız. Evet diğer bazı haberleri de okuyor, ama ne yazık ki yaşadığımız gerçeklerle çok da bağdaştıramıyorum.


TTB-UDKK Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi, 9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı'nı değerlendirdi
Bir kurultayın ardından
Doç. Dr. Cem Terzi, İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın geniş katılımla, zengin içerik ve tartışmalarla geçtiğini bildirdi. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili yaşanan yasal sorunların ilk günün sıcak tartışma konusunu oluşturduğunu belirten Terzi, kurultayda Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık eğitiminin yapısını oluşturacak yasa ve yönetmelikleri yaşama geçirmesi gerektiği yönünde bir görüşün öne çıktığını aktardı.

İTO'dan fotoğraf yarışması: İnsanlık halleri
5.jpg (18684 bytes)14 Mart Tıp Haftası etkinliklerini başlatan İstanbul Tabip Odası ilk olarak “İnsanlık Halleri” konulu fotoğraf yarışmasının duyurusunu yaptı. Bütün hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmaya son başvuru tarihi 17 Şubat olarak belirlendi. Eserler 14 Mart haftasında sergilenecek.

ATO Bilim Etik Kurulu, Özürlüler Yasa Tasarısı'ndaki "aile planlaması ve küretaj" hükümlerini değerlendirdi:
"Bilimsel değil; sosyal açıdan sakıncalı"
6-1.jpg (3633 bytes)Ankara Tabip Odası Bilim Etik Kurulu, “Özürlüler Yasa Tasarısı ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı Taslağı”nda yer alan aile planlaması ve küretaj hakkındaki düzenlemelerin bilimsel olmadığı gibi sosyal açıdan da ciddi sakıncalar içerdiğini açıkladı. Bilim Etik Kurulu, tasarının hukuk devleti olmanın ve akademik deontolojinin gereklerini yerine getirmemiş bir yapıda olduğunu belirtti.

"Tanakan"ın afişi iptal edildi
Abdi İbrahim İlaç Firması’nın “Tanakan” isimli (Ginkgo biloba ekstresi) preparatına ait afişi, Ankara Tabip Odası İlaç Danışma Kurulu’nun uyarıları üzerine tanıtımdan kaldırıldı. Ankara Tabip Odası İlaç Danışma Kurulu, preparatın afişinde sınava giren genç öğrencilerin ve aktif genç kişilerin gösterildiğine işaret ederek, “Hafızayı güçlendirir”, “Zihinsel performansı korur”, “Konsantrasyon sağlar” biçiminde tanıtılmasının bilimsel açıdan yanıltıcı ve etik açıdan da sakıncalı olduğu görüşüne vardı.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Yüksek Riskli Bir Mekan: Sağlık Kuruluşu
Doç. Dr. Yasemin Oğuz

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden açıklama:
"Sağlıkta Dönüşüm'de tıp fakültelerinin ve TTB'nin görüşleri alınmalı"
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Aile Doktorluğu ve Sağlıkta Dönüşüm Projesi”nin, sağlık hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin geri plana itilmesine yol açacağını belirterek, bunun anayasanın “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesiyle çelişeceği ve sağlık hizmetlerindeki etik sorunları artıracağı uyarısında bulundu.

TTB Merkez Konseyi 24 Aralık'ı değerlşendirdi...
"Yeni başladık!"
5 Kasım’da gerçekleştirdikleri eylemin hükümeti “uyarma” amacını taşıdığını belirten TTB Merkez Konseyi, 24 Aralık’taki eylemin ise “başlangıç” olduğunu bildirdi. 25 Aralık günü bir basın toplantısı düzenleyen TTB Merkez Konseyi üyeleri, sağlık çalışanlarının haklı taleplerini görmezlikten gelen hükümeti “devekuşu gibi kafasını kuma gömmekle” eleştirdiler.

Sağlık Bakanlığı'ndan meslek birliklerine bir "hizmet" daha: Sağlık Meslek Odaları ve Birlikleri Kanun Tasarısı Taslağı
sb_logo.gif (4442 bytes)Bakanlıkça hazırlanan tasarı 36 madde ile 2 geçici maddeden oluşuyor. Bütün sağlık meslekleri için bir çerçeve yasa hazırlanmış durumda. Hangi gerekçe ile böyle bir yola gidildiği (gerekçe kısmı olmadığından) bilinmiyor.

Dışarıdan Göz...
Türk medyasında bir mayın tarlası: Sağlık haberciliği
Doğan Tılıç
 

5 Kasım sonrası soruşturmalar: "Alınan önemli mesafeyi fark et!"

Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nin 31 Ekim 2003 tarihli  “bir kısım sendika ve meslek kuruluşları(nın) iş bırakma karar(ları)” ile ilgili yazısı 4 Kasım’da sağlık çalışanlarına tebliğ edildi. Üst yazıda, bakanlıkça başlatılan sağlıkta dönüşüm programının büyük bir gayretle sürdürüldüğünden bahisle sağlık çalışanlarının gerek maaş ve özlük hakları gerekse çalışma koşullarından kaynaklanan bir takım olumsuzlukların giderilmesinde önemli mesafeler alındığı belirtiliyordu.

Hukuk Köşesi
Asmayalım da besleyelim mi?
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

Asgari ücret katsayıları belirlendi

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...
Postayla Prozac yollamayı içeren bir pazarlama projesi, ABD Florida’da bir hastane, ilaç şirketi (Eli Lilly) ve büyük bir eczane zinciri hakkında dava açılmasına neden oldu. Postayı alanlardan SK isimli bir kişi, davada kişisel gizliliğinin ihlal edildiğini ileri sürüyor. Avukatları şirketleri, gizli tıbbi kayıtlardaki bilgileri paylaşmakla ve bir postalama listesi oluşturmak için kullanmakla suçluyorlar. Ayrıca ortada bir reçete olmaması da suçlama konusu.
 

Toplum ve Hekim Dergisi'nin yeni sayısı "aşı" dosyasına ayrıldı...
"Türkiye aşı üretmeli mi, üretebilir mi?"

10.jpg (40478 bytes)Toplum ve Hekim Dergisi’nin Eylül-Ekim 2003 sayısında “aşı” konusu bütün yönleriyle masaya yatırıldı. Dosya Editörlüğü’nü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Saçaklıoğlu’nun yaptığı bu sayıda, “Türkiye aşı üretmeli mi, üretebilir mi?” konulu “yazılı bir panel” gerçekleştirildi. Bu yazının, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Refik SaydamHıfzısıhha Merkezi Aşı Serum Üretim ve Araştırma Müdürü Dr. Erkan Özcengiz’in yanıtlarının yer aldığı bölümünü sunuyoruz.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Savaş ve Çocuklar" çıktı

savas_ve_cocuklar.jpg (7867 bytes)Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun’un hazırladığı “Savaş ve Çocuklar” kitabı Türk Tabipleri Birliği yayınlarından çıktı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Çiğdem Çağlayan ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Dr. Erdem Gönüllü’nün de katkı sunduğu kitap, savaşların çocuklar üzerindeki psikolojik, fiziksel ve sosyal etkilerini çeşitli boyutlarıyla değerlendiriyor.
 

AB'de Çalışan Nüfusun Yüzde 16'sı Engelli

AB’nin resmi istatistik bürosu Eurostat’ın araştırmasına göre, 25 AB ülkesinde çalışan her 6 kişiden birinin yani 45 bin kişinin bir sağlık sorunu veya özrü bulunuyor. Çalışan nüfus içinde en yüksek engelli oranı Finlandiya’da, en düşüğü ise İtalya’da.
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Antalya'da sel

GYK toplandı

Yeni eğitim hastaneleri kapıda (mı?)!

Vardiya kaldırıldı

Dr. Sadık Yağcı yaşamını yitirdi

ODSH İran depremini değerlendirdi

MSG'nin yeni sayısı çıktı

RTÜK'ten hastane reklamlarına uyarı

Eskişehir'de panel

112'ler başhekimliğe dönüştürülüyor

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön