e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2004  Sayı: 116

 

TTB-UDKK Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi, 9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nı değerlendirdi

Bir kurultayın ardından

Doç. Dr. Cem Terzi, İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın geniş katılımla, zengin içerik ve tartışmalarla geçtiğini bildirdi. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili yaşanan yasal sorunların ilk günün sıcak tartışma konusunu oluşturduğunu belirten Terzi, kurultayda Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık eğitiminin yapısını oluşturacak yasa ve yönetmelikleri yaşama geçirmesi gerektiği yönünde bir görüşün öne çıktığını aktardı.

Tıp Dünyası - İZMİR - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi, 6-7 Aralık 2003 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen 9. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nı Tıp Dünyası’na değerlendirdi. Terzi’nin Tıp Dünyası’nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

- Uzmanlık eğitimi kurultayı yapma fikri ilk nasıl oluştu? Bu yıl dokuzuncu kurultayı gerçekleştirdiniz. Dokuzuncu kurultaya ilişkin de biraz bilgi verebilir misiniz?

Türk Tabipleri Birliği, nitelikli hekim yetiştirilmesi ve toplumun daha iyi sağlık hizmeti alması için tıp eğitiminin bütün bileşenleri ile yakından ilgilenmektedir. Türkiye’de uzmanlık eğitimi alanında, özellikle son on yılda TTB çatısı altında önemli bir birikim ve üretim gerçekleşmiştir. Uzmanlık eğitimi kurultayları, bu çalışmaların geniş olarak paylaşıldığı en önemli etkinliklerinden biridir. Her kurultayda yüzlerce eğitici ve giderek daha çok sayıda asistan bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır.

Bu yıl dokuzuncu kurultayı İzmir’de gerçekleştirdik. Kurultaylar katılım kolaylılığı açısından sıra ile Ankara, İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilmektedir. Dokuzuncu kurultaya İzmir Tabip Odası ve Ege Üniversitesi ev sahipliği yaptı. İlk defa bu kurultayda konferanslar, panel tartışmaları ve bildiriler bir kitapçıkta toplandı. Kitapçıkta önceki kurultayların sonuç bildirgelerine, kongre düzenlemelerinde uyulması beklenen etik ilkelere ve ulusal yeterlilik komitesi yönergesine de yer verildi.  Elli civarında asistan olmak üzere 400 kişi kurultaya katıldı.

 

 

- Kurultay programında, gündeminde neler vardı?

Kurultay programı oldukça yoğundu. Birinci gün, sıcak tartışma konusu; Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili yaşanan yasal sorunlara ayrıldı. Bilindiği gibi uzmanlık eğitiminin yapısı; organizasyon, yasa ve yönetmeliklerle oluşur. Burada sağlıklı bir düzenleme yapılmadan diğer bileşenlere işlerlik kazandırmak olanaksızdır. Sağlık Bakanlığı’nın biran önce varolan sistematik bilgi birikimini ve uzmanlık eğitimi alanının diğer bileşenleriyle kurulmuş olan iletişim kanallarını kullanarak uzmanlık eğitiminin yapısını oluşturacak yasa ve yönetmelikleri yaşama geçirmesi gerekmektedir. Tıpta uzmanlık tüzüğü ile ilgili sorunlar ayrıntıları ile tartışıldı. Sağlık Bakanlığını temsilen, panelist olarak kurultaya katılan sağlık eğitimi genel müdürüne, hazırlık aşamasında olduğu öğrenilen tüzük taslağı için kurumsal işbirliği önerildi. Taslakta olsa hazırlık süreçlerine tarafların etkin katılımı sağlanmadan ve temel ilkelerde uzlaşılmadan hazırlanacak bir tüzüğün sorunları çözmek yerine yeni sorunlar yumağı oluşturacağı vurgulandı.

- Son yıllarda Türkiye’de uzmanlık eğitimine ilişkin bir canlılık yaşanıyor gibi görünüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Son yıllarda uzmanlık eğitiminde yaşanan canlılık Türkiye’ye özgü değildir. Dünyanın pek çok ülkesinde mezuniyet öncesi, mezuniyet sonrası ve sürekli tıp eğitimi alanlarında iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu uzmanlık eğitimi için asgari standartları belirlemeye çalışmaktadır. Kurultayda dünya uygulamaları ve asgari standartlar ayrıntılarıyla tartışıldı. YÖK bünyesinde tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitimleri için akreditasyon çalışmalarının başlamış olması önemli bir gelişme olarak ilgiyle karşılandı.

Yine son on yılda uzmanlık dernekleri yeterlilik kurullarını (“board”lar) oluşturarak gönüllülük temelinde uzman hekimlerin belgelendirme (sertifikasyon) çalışmaları yapmaktadır. Dernekler bu çalışmalarını kurultaya poster bildirileri ile sundular. Poster tartışma programında, farklı derneklerin yeterlilik belgelendirme çalışmaları arasında deneyim paylaşımı gerçekleşti. Bu alanda önemli adımlar atıldığının gözlenmesi gelecek adına umut vericiydi.

TTB-UDKK, kurulduğundan bu yana uzmanlık derneklerinin sosyal yükümlülüklerini geliştirmek ve dernek birikimlerinden kamunun daha çok yararlanmasını sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar; dernek yapılanması ve çalışmaları için standartlar önerisi, kurultayda  tartışılmaya açıldı. Aynı zamanda TTB-UDKK’nın daha verimli çalışması için derneklerin beklentileri öğren ildi.

- Çalıştaylara ilişkin de biraz bilgi verebilir misiniz? Neler tartışıldı, neler gündeme getirildi?

Türkiye’nin uzman hekim gereksinimi (insan gücü planlaması) ve yan dal uzmanlığı gereksinimi ilk iki çalıştayın konusuydu. Çalıştaylara büyük ilgi vardı. Her iki alanda da ciddi çalışmalara gerek olduğu; Türkiye’nin uzmanlık eğitiminde ivedilikle akılcı bir insan gücü planlaması yapmadığı taktirde pratisyen hekimlerin günümüzde yaşadığı sorunlarla kısa bir süre sonra uzman hekimlerin de tanışacağı vurgulandı.

Diğer iki çalıştay, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin çok değerli katkılarıyla gerçekleşti. Uzmanlık derneklerinin yeterlilik kurullarını kurarak başlattıkları belgelendirme bir sınavla olmaktadır. Sınav, eğitim bütününün yalnızca bir parçasıdır. Eğitim programında, müfredatının ve sürecinin tanımlanması, asgari standartların ortaya konması, sağlıklı bir sınav aşamasına geçmek için şarttır. Bu yüzden üçüncü çalıştay, uzmanlık eğitimi programının nasıl hazırlanacağı konusuna ayrıldı. Son çalıştayda ise sınavların doğru ve etkin olarak yapılabilmesi için tıp eğitiminde ölçme ve değerlendirmede yeni olanaklar konusu işlendi. Bu çalıştay konularının bundan sonraki etkinliklerde de programa alınması katılımcıların ortak dileği oldu.

İki bin iki yılında Ankara’da gerçekleştirilen sekizinci kurultay önemli bir başlangıca sahne olmuştu; asistan inisiyatifi. TTB-UDKK, sekizinci kurultaydan başlayarak her dernekten en az iki asistanın kurultaya katılmasını istendi. Sekizinci kurultayda bu asistanlara, toplantılara yönlendiricilik yapma ve kurultay bildirgesini hazırlama görevleri verilmişti. Dokuzuncu kurultayda da bu eğilim sürdürüldü. Asistanların özlük hakları ve örgütlenme sorunları, bir panel aracılığı ile ayrıntılarıyla tartışıldı.

- Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Dokuzuncu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi katılımcılarla birlikte hazırlandı. Bu bildirgeye TTB-UDKK’nın “web” sayfasından ulaşılabilir.

Tüm bu çalışmalar kuşkusuz uzmanlık eğitiminde yaşadığımız sorunların  çözümüne önemli katkılarda bulunacaktır.

Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, topluma sunulan sağlık hizmetinin, toplumun öncelikli sağlık sorunlarıyla ilişkili, yüksek kalitede, etkin maliyetli ve herkesin erişebildiği niteliklerde olmasına katkıda bulunmalıdır. Bu yüzden eğitim kurumları ile sağlık sisteminin diğer bileşenleri arasında yapıcı ve kalıcı bir işbirliği geliştirilmelidir.

Dokuzuncu kurultay katılımcıları, asıl amacın sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğu, daha iyi bir uzmanlık eğitiminin bu amacı gerçekleştirmekte önemli bir basamak olduğunu bilerek,  bir sonraki kurultayda buluşmak üzere ayrıldılar.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön