e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

 

5 Kasım'da biraraya gelen 11 örgütün 85 yöneticisinin yargılanacağı dava 13 Ekim'de...
Sağlık hakkı yargılanıyor!

11 sendika, meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütünden 85 yönetici, TCK’nin “iş bırakma”yı düzenleyen 236. maddesine göre toplam 255 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar. Duruşmanın gerçekleştirileceği 13 Ekim 2004 Çarşamba günü, duruşma saati boyunca tabip odalarınca Türkiye çapında etkinlikler gerçekleştirilecek.

 

TTB GYK, 40 tabip odasının katılımıyla gerçekleştirildi
"İstanbul Davası'nı reddediyoruz, GöREVimizi sürdürüyoruz"

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB GYK) 19 Eylül Pazar günü 40 tabip odasından 88 temsilcinin katılımıyla Ankara’da toplandı. Başta 19 Haziran 2004 tarihli TTB Genel Kurul sonuç bildirgesi ve son dönem gelişmeleri doğrultusunda TTB’nin önümüzdeki dönem programının tartışıldığı toplantıda, TTB faaliyet programının iletilecek ek görüşlerin de ışığında Merkez Konseyi’nce formüle edilmesi uygun görüldü.

TTB'nin önümüzdeki dönem faaliyet raporu açıklandı
13 Ekim'de ortak deklarasyon

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İstanbul Duruşması’nın gerçekleştirileceği 13 Ekim 2004 Çarşamba günü, yargılananlarla birlikte olunduğunu göstermek amacıyla, duruşma saati boyunca tüm Türkiye’de etkinlikler gerçekleştirileceğini ve tabip odalarınca hazırlanan ortak deklarasyonun okunacağını açıkladı. Sağlık ortamındaki olumsuzlukların artarak sürdüğüne dikkat çeken Merkez Konsey, bu ortamın sona erdirilmesi amacıyla önümüzdeki dönem “GöREV”e devam edileceğini bildirdi. Konsey, bu doğrultuda TBMM’de sağlık bütçesinin görüşüleceği gün tüm ülke çapında sağlık ortamına denk düşen etkinliğin gerçekleştirileceğini kamuoyuna sundu.

 

Başasistan atamaları ile ilgili genelgeye dava...
"Sürgüne, kadrolaşmaya hayır"

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın eğitim hastanelerinde başasistan olarak görev yapan hekimlerin uzman olarak atanmalarını düzenleyen 25 Ağustos tarihli genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtı. İstanbul, Ankara ve İzmir Tabip Odaları da yaptıkları basın açıklamalarında yüzlerce hekimi mağdur durumda bırakan genelgenin kabul edilemeyeceğini bildirdiler.

 

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı ile görüştü...
"Tasarı kabul edilemez"

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarısı”nın kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile konuya ilişkin bir görüşme yapan TTB Merkez Konseyi üyeleri, söz konusu taslağın geri çekilmesini, varolan 6023 sayılı TTB Yasası’nın geliştirilmesi için uygun tartışma ortamlarının teşvik edilmesini ve Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen TTB Yasası’nın delege seçimlerini düzenleyen maddesinin TTB Kongre kararındaki öneri doğrultusunda bir an önce yaşama geçirilmesini istediler


Ebu Gureyb: Askeri tıp için nasıl bir miras?

Amerikan askeri tıp personelinin Irak, Afganistan ve Guantanamo körfezindeki tutuklulara yapılan kötü muameledeki suç ortaklığı, insan hakları, tıp etiği ve askeri tıp açısından büyük önem taşımaktadır. Resmi belgeler, Amerikan askeri tıp personelinin tutukluların insan haklarını korumadıklarını, zaman zaman sorgucular ve esirlere kötü davranan gardiyanlarla işbirliğine girdiklerini ve dayaktan meydana gelen ölüm ve yaralanmaları örtbas ettiklerini gösteriyor.


Bütçe Uygulama Talimatı değiştiriliyor...
Reçete kısıtlamalarına tepki

Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Bütçe Uygulama Talimatı bu yıl içinde üçüncü kez değiştirilirken, hazırlanan taslakta “tasarruf” gerekçesiyle bilimsel olmayan pek çok kısıtlamaya gidildi. Hekimlerin mesleki pratiğine müdahale edilen taslakta, birçok hastalığın tanı ve tedavisi büyük bir hekim kitlesine kapatılıyor.


Gündem
Yargılandım, yargılandık, yargılandılar, yargılanıyorlar, yargılanacaklar...

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)“Herkesin davası kendine mühim” demiş yazar. Evet;  geçmişte pek çok kez yargılandım… hepsi önemliydi, en sonuncusu da… Geçtiğimiz yıl sağlık hakkı için yaptığımız faaliyet süreciyle ilgili.


Sağlık Bakanlığı Irak'ın Telafer bölgesinde görevlendirilmek üzere 28 branştan 57 hekimin başvurması için çağrı yaptı
Sağlık Bakanlığı'ndan hukuk dışı görevlendirme

Sağlık Bakanlığı, 21 Eylül 2004 tarihinde Ankara’daki eğitim hastanelerine, Sincan ve Etimesgut Devlet Hastanesi’ne, Zübeydehanım Doğumevi’ne ve Merkez Sağlık Grup Başkanlıklarına bir yazı göndererek, Irak’ın Telafer bölgesi’nde geçici görevlendirilmek üzere 28 branştan 57 hekimin isimlerinin 3 gün içinde bildirilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni yasa hazırlığı...
"SSK kurumları gasp ediliyor!"

Sağlık Bakanlığı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırladı. Taslak bütün bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlar ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler ile mahalli idareler hariç olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Taslak yasalaşırsa bu kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler, kurum tabiplikleri, sağlık evleri, sağlık ocakları, sağlık merkezleri, dispanserler ile sağlık hizmeti sunan bütün birimleri buralarda çalışan personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar, her türlü hak ve yükümlülükleri ve bütçe ödenekleriyle birlikte bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

Dünyadan Haberler

Sağlık Bakanlığı’na tahsisli gayrimenkullerin satılıp buradan elde edilecek gelir ile Bakanlığa bina, inşaat, onarım yapıp, tıbbi cihaz almasını öngören yasa 14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


GYK Sonuç bildirgesi

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Terletme sistemi
Doç.Dr. İlker Belek

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama-Uygulama-Değerlendirme Çaıştayı 5-10 Kasım tarihlerinde...
Uzmanlık eğitiminde standardizasyon tartışılacak
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB UDKK), Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK) ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’nın ortaklaşa düzenlediği “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama - Uygulama - Değerlendirme Çalıştayı” 5-10 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara’da, TTB binasında gerçekleştirilecek.

ABD'de hekimlerin durumu ve Türkiye ile benzerlikler
International Journal of Health Services dergisinin 2002 yılı 2. sayısında McKinlay  ve Marceu imzasıyla yayınlanan bir makale, hekimlerin ve hekimliğin ABD’deki değişimini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Makalede, 21.yy dönümünde, hekimlerin yönlendirebildiği ve devletçe de desteklenen, verilen hizmet başına ödeme sisteminden son 25 yılda yaşananlarla, büyük-birleşik şirketlerin, endüstriyel ve finansal çıkarların baskın olduğu bir sisteme geçiş yaşandığını vurgulanarak bu tıbbi hizmetlerin korporatizasyonu (şirketleşmesi) olarak tanımlanıyor. Bu değişimin hekimlerin toplumdaki “ayrıcalıklı” ve “imtiyazlı” konumunu gerilettiği belirtilerek bunun nedenleri şu başlıklarda toplanıyor:

Dışarıdan Göz...
Şahsi bir yazı
Rıdvan Akar
 

Behçet Aysan Şiir Ödülü bu yıl 10. kez verilecek...
Son başvuru 30 Ekim

Sağlık personeline döner sermaye ücretlerinin dağıtılmasında “puan” esasını getiren Sağlık Bakanlığı, bundan böyle atamaları da “puana” göre gerçekleştirecek. Mazerete dayalı atamalarda “öğrenim” durumu kaldırılırken, eş durumu atamalarında ise kısıtlamaya gidildi.

Hukuk Köşesi
Sahra hastaneleri ve hekimler
Av. Ziynet Özçelik
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

Tütün ve Sağlık bibliyografisi çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ata Soyer’in “İzmir İlinin Tomografisi” adlı kitabı İzmir Tabip Odası yayınlarından çıktı. İldeki nüfus bilgilerinden, hane halkı bilgilerine; ekonomik istatistiklerden, sosyal güvenlik verilerine; sosyoekonomik düzeyden, sağlık kuruluşlarına  (hastaneler, sağlık ocakları, açsap merkezleri vs.) ilişkin çeşitli istatistiklere kadar çok kapsamlı istatistik bilgileri aktarılıyor kitapta.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Akın Yazıcı'ya beraat

Sağlıkta Neoliberal Dönüşüm Sempozyumu

Bilimsel toplantılara katılma izni

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön