e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı ile görüştü…

“Tasarı kabul edilemez”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarısı’nın kabul edilemez olduğunu bildirdi. Konsey üyeleri 13 Eylül günü Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüşerek tasarıya ilişkin görüşlerini aktardılar.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarısı”nın kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile konuya ilişkin bir görüşme yapan TTB Merkez Konseyi üyeleri, söz konusu taslağın geri çekilmesini, varolan 6023 sayılı TTB Yasası’nın geliştirilmesi için uygun tartışma ortamlarının teşvik edilmesini ve Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen TTB Yasası’nın delege seçimlerini düzenleyen maddesinin TTB Kongre kararındaki öneri doğrultusunda bir an önce yaşama geçirilmesini istediler.

TTB Merkez Konseyi, 24 Ağustos 2004 tarihinde TTB’ye iletilen ve 10 Eylül 2004’e kadar görüş bildirilmesi istenen “Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı Taslağı” ile ilgili olarak 13 Eylül günü Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştü. Yaklaşık 2.5 saat süren görüşmede, tasarının içeriği ve gündeme getirilme yönteminin Türk Tabipleri Birliği camiasında “infial yarattığı” belirtildi.

Görüşmede, Akdağ’a tasarıya ilişkin olarak aktarılan tespit ve görüşler ana hatlarıyla şöyle:

- Kamusal niteliğinin yanı sıra bağımsız olması gereken bir meslek örgütünün yasal düzenlemesinin bir yürütme organı olan Bakanlıkça tek başına yerine getirilmesi girişimi kabul edilemez.

- Yaklaşık 1 yıldır hazırlıkları yürütülen bu taslağı her türlü girişimimize karşın elde edemememiz, buna karşın Bakanlık web sitesine konduktan sonra, madde ve genel gerekçeleri olmaksızın tarafımıza iletilmesinin ciddiyeti ayrıca dikkat çekicidir.

- Taslak gerekçesi olarak sunulan “yeni sağlık mesleklerinin ortaya çıkması ve bunlar için ayrı yasalar çıkarmak durumunda onlarca yasada değişiklik yapılması gerekeceği için ‘çerçeve kanun’ hazırlandığı” savı anlamlı ve geçerli değildir. Hele bu konunun Avrupa Birliği’ne uyum sürecine bağlanması hiç gerçekçi değildir.

- Avrupa Ülkelerinde hekimlik mesleğine ilişkin oda ve birlik kuruluşu, hekimlik mesleğine özgü görev ve yetkiler ile yine bu mesleğin halk sağlığı ile ilgili özelliği dikkate alınarak belirlenmiştir. 19. yüzyılda kurulmuş hekimlik meslek örgütlerinin sürekliliği sağlanmış ve meslekten kaynaklanan özel nitelik ve görevleri; verilen kamusal yetkilerle artarak geliştirilmiştir.

- Taslağın, “Sağlıkta Dönüşüm” programının gerektirdiği ölçüde, meslek birliklerini düzenlemeyi amaçladığı açıktır. Bu çerçevede, kamusal yaklaşımı gözardı eden, hekimlik mesleğinin ve tıp biliminin bağımsızlığına hürmet etmeyen, meslek birliklerini bakanlığın bir alt birimi olarak algılayan ve işlevlerini sınırlayıp sıradanlaştıran bir yaklaşım esas alınmıştır. Bu yaklaşım kabul edilemez.

- Taslak Demokratik toplum düzenine aykırıdır. Taslaktaki birçok hüküm örgütlenme hakkının ciddi biçimde ihlali niteliğindedir. Taslaktaki birçok hüküm, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.

- Taslak, meslek kuruluşlarını “derneklere” dönüştürmektedir. Meslek kuruluşunun kendi meslektaşları için yönetmelik çıkartabileceği öngörülmekte, ancak bu yönetmeliğin Sağlık Bakanlığı tarafından “uygun” bulunmuş olması koşulu getirilmektedir. Meslek kuruluşunun Bakanlık ile aynı yönde düşünmesi/davranması zorunlu hale getirilmektedir.

- Bütün sağlık meslek mensuplarının tek çatı yasada örgütlenmesi isteği mesleklerin gereksinimlerine aykırıdır.

- Taslak, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği’nin 50 yıllık, Türk Dişhekimleri Birliği’nin ise 20 yıllık yasalarını yürürlükten kaldırmayı öngörmektedir. Anılan yasalarda çok farklı düzenlemeler bulunduğu gibi, bu durum mesleklerin farklı gereksinimleri çerçevesinde son derece doğaldır. Bütün sağlık mesleklerinin tek bir meslek gibi görülmesi yanıltıcıdır. Bu durumda da yeni düzenleme mevcut yasalardan daha geri durumdadır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön