e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2004  Sayı: 126

 

Sağlık Bakanlığı’ndan yeni yasa hazırlığı…

“SSK kurumları gasp ediliyor!”

Sağlık Bakanlığı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırladı. İstanbul Tabip Odası, “SSK sağlık kurumlarının gaspı” olarak değerlendirdiği düzenlemenin yaşama geçmesine karşı çıktı.

Tıp Dünyası - ANKARA/İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığı’na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hazırladı. Taslak bütün bakanlıklar ile bunların bağlı, ilgili ya da ilişkili kuruluşlar ile TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler ile mahalli idareler hariç olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor. Taslak yasalaşırsa bu kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastaneler, kurum tabiplikleri, sağlık evleri, sağlık ocakları, sağlık merkezleri, dispanserler ile sağlık hizmeti sunan bütün birimleri buralarda çalışan personel, taşınır ve taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar, her türlü hak ve yükümlülükleri ve bütçe ödenekleriyle birlikte bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığı’na devredilecek.

Taslakta bu devir için gerekçe olarak Anayasa’nın 56. maddesindeki sağlık kuruluşlarının tek elden planlanarak hizmet sunulmasının öngörülmüş olması gösteriliyor. Diğer taraftan böylece sağlık hizmetlerinin tek elden yürütülmesi halinde kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanacağı, kaynak israfının önleneceği ve uygulama birliğinin sağlanacağı belirtiliyor. Ancak, AKP Hükümeti’nin TBMM’den geçirdiği ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen Kamu Yönetimi Temel Yasası’na göre Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmeti sunmaktan tamamen çekileceği dikkate alınırsa, bu gerekçenin gerçekçi olamayacağı ortaya çıkıyor. Kamu Yönetimi Temel Yasası’nın yürürlüğe girmesi durumunda Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastaneleri dışındaki bütün sağlık kurumları İl Özel İdareleri’ne, hastaneler dışındaki diğer sağlık kurumları da Belediyelere devredilecek. Bu durum, sağlık hizmetlerinin tek elde toplanacağını değil, tersine parçalara bölüneceğini gösteriyor.

“SSK kurumları gasp  ediliyor”

İstanbul Tabip Odası (İTO) bir basın açıklaması yaparak, Sağlık Bakanlığı’nın bu girişimini sert dille eleştirdi. AKP Hükümeti’nin hekimlere, sağlık çalışanlarına, halkın sağlık hakkına saldırmadığı günün geçmediğini belirten İTO, taslağın SSK sağlık kurumlarının gaspı anlamına geldiğini açıkladı.

İTO’nun açıklamasında şunlara yer verildi:

- SSK sağlık kurumları kaynak israf etmek bir yana, ülkemizin en ağır koşullarında en etkin ve verimli çalışan kuruluşlarıdır. 2003 yılında, bütün imkânsızlıklarına rağmen, 65.401.599 muayene, 1.499.940 hasta yatışı, 77.916.113 laboratuvar tetkiki, 47.258.455 ayaktan reçete, 599.036 ameliyat, 211.813 doğum bu kuruluşlarda gerçekleştirilmiştir.

- AKP Hükümeti’nin hazırladığı bu Kanun Tasarı Taslağı’nın bütün amacı SSK’nın 148 Hastanesi, 212 Dispanseri, 202 Sağlık İstasyonu, 3 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 6 Dispanser/Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2 Dispanser ve Hemodiyaliz Merkezi’ne el koymaktır.

- Bu kanunla, aynı zamanda, SSK sağlık kurumlarında çalışan 6.313’ü uzman, 3.675’i asistan ve pratisyen toplam 9.988 hekim, 620 diş hekimi, 1.235 eczacı, 12.420 hemşire, 4.148 sağlık memuru, 1.974 ebe, 21.101 diğer sağlık personeli, 2.193 işçi ve 255 sözleşmeli toplam 53.985 sağlık personeli de tıpkı Gogol’ün Ölü Canları’ndaki serfler gibi önce Sağlık Bakanlığı’na, sonra İl Özel İdarelerine, daha sonra da gerekirse Belediyelere devredileceklerdir.

- Hükümet, böylece, kanun tasarısını daha önceden hazırladığı ve bütün çalışanlar için ek bir sağlık vergisi demek olan Genel Sağlık Sigortası’nın zeminini oluşturmayı hedeflemektedir.

- SSK’nın bütün hastanelerinin, bütün dispanserlerinin, bütün sağlık istasyonlarının, bütün taşınır ve taşınmaz mallarının sahibi işçisi, emeklisi ve onların aileleriyle Türkiye işçi sınıfıdır. İki yıldır SSK’ya tek bir çivi bile çakmayan; SSK kaynaklarını başta kendi yandaşı İslami sermaye olmak üzere özel sağlık sektörüne aktaranlar şimdi de bütün bu birikime el koymak ve SSK sağlık kurumlarını parçalayarak tasfiye etmek istemektedirler.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön