Güney illeri tabip odaları -GİTOP- bölge toplantısı

gito20118.9.2011 Perşembe günü Adana Tabip Odası toplantı salonunda Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı yapılmıştır. Toplantı, Adana Tabip  Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya’nın kısa bir açılış konuşmasından sonra GİTO sekretaryasını üstlenen Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Tayyar Şaşmaz toplantıyı yönetmiştir.

 

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen’in son KHK ve içinde bulunduğumuz süreç ile ilgili kısa bir bilgilendirme konuşması yaptığı toplantı; Mersin, Hatay, Gaziantep ve Adana Tabip Odası’nın başkan ve üyelerinin yanı sıra diş hekimi yaklaşık 35 hekim arkadaşlarımızın katılımı ve karşılıklı soru ve cevaplarla oldukça canlı ve verimli bir ortamda gerçekleşmiştir.

Yapılan kısa bilgilendirme sunumunda bayram tatilinin hemen öncesinde, 26.8.2011 Cuma günü,  "bayram sürprizi" olarak hayatımıza giren ve hekimleri, hekimlik mesleğini, emeğimizi değersizleştirmeyi, tıp fakültelerini çökertmeyi hedefleyen KHK ile hükümet aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay 5. Dairesinin gerekçeli kararlarını da yok sayarak kanun ve hukuk tanımayacağı bir keyfiyet dönemine girildiğinin anlaşıldığı,

Yapılan düzenlemenin içeriği, zamanlaması ve düzenleme sonrası yönetici tutumları dikkate alındığında sadece yeni bir "tam gün süreci ile karşı karşıya  kalmadığımız, tatil dönüşü "derhal" başlayan tebligatlar, hukuki ve insani olmayan yönetici davranışları hekimleri ve sağlık çalışanlarını zorlu bir mücadele sürecin beklediği bizimde daha kapsamlı, geniş tabanlı bir birleşik mücadele için çabalarımızı artırmamız gerektiği,

Yeni düzenlemenin anayasa mahkemesine götürülmesi ile ilgili hukukçularımız yaptığı hazırlığın CHP yetkililerine iletildiği, ilk değerlendirmenin olumlu karşılandığı bilgisi verilmiştir.

Yine Referandum sonrası anayasa mahkemesi ve Danıştay ile ilgili gerçekleştirilen yasal değişiklikler ve sonrasında Yaşananların hukuki süreçleri zorlaştırdığı ile ilgili değerlendirmelerden sonra TTB_MK olarak 4 Eylül Pazar günü aldığımız kararla bölge toplantıları ve oda ziyaretlerinden sonra 17 EYLÜL 2011 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖNÜNDE TÜM İLLERDEN GELEN MESLEKTAŞLARIMIZLA BİRLİKTE (DİĞER SAĞLIK ÖRGÜTLERİ İLE BİRLİKTE) GENİŞ BİR KATILIM İLE TOPLANILIP, SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ PLANLANACAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAĞI bilgisi verilmiştir.

Yapılan değerlendirmelerde içinde bulunduğumuz sürecin temel özelliklerinin, dinamiklerinin ve aciliyetin oda yönetimlerinde bulunan ve toplantıya katılan meslektaşlarımızca da paylaşıldığı görülmüş, içinde bulunduğumuz durumun ve gelişmelerin oda bölgelerimizdeki meslektaşlarımızla mümkün olan her türlü olanak ve yolla paylaşılması ve Ankara’da yapılacak etkinliğe geniş bir hekim katılının sağlanması benimsenmiştir.