6 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yine hekimlerin ihtiyaçları yerine özel sağlık işletmelerinin taleplerini karşılayan bir dizi değişiklik gündeme getirildi. Buna göre:

1. “Yer Seçimi” başlıklı 8. madde: Özel hastane binasının bulunduğu alan ile ilgili olarak bulunması gerekenleri belirten, özel sağlık alanında ya da sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge aranacağına ilişkin düzenlemede “uygulamalı imar planında” bu yerlerde olduğunu gösteren belge aranacağı yerine, yine özel sağlık alanında ya da ilgili mevzuatı kapsamında şartları sağlamak ve sağlık tesisi yapılabilir olmak koşuluyla eğitim tesisleri alanında olduğunu gösterir belge aranacağı belirtilmiştir.

2. “Diğer Personel”in düzenlendiği 19. madde: Faaliyeti veya ruhsatı askıya alınan özel hastanelerde çalışan personelin yazılı başvurması halinde, elektronik ortamdan ayrılış işlemlerinin il sağlık müdürlüğü tarafından yapılacağına dair ek düzenleme yapılmıştır.

3. “Özel Hastanenin Kalite ve Verimliliğini Artırmak Amacıyla İzin Verilebilecek Hususlar” başlıklı ek 5. madde: Önceki düzenlemede 60 yaşını dolduran hekimler ile engellilik oranı en az %60 olan hekimler özel hastanelerde kadro şartı aranmadan çalışabilmekte, planlama kapsamındaki iki özel sağlık kuruluşunda daha çalışabilmekte iken; şimdi sadece kadro şartı aranmaksızın bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekler, bu kapsamda çalışanlar kadrolu veya kadro dışı geçici çalışamayacaklardır.

Geçici 14. madde ile bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükteki haline göre birden fazla özel sağlık tesisinde çalışmakta olanların mevcut çalışma şekliyle çalışmaya devam edebilecekleri ancak ayrılmaları halinde haklarının sona ereceği belirtilmiştir.

Bu maddenin 1. fıkrasının (c) bendine göre 25 Mart 2021’den önce izin verilen cihazların üç yıl içerisinde faaliyete geçirilmemesi durumunda verilen izinler iptal edilecekken bu süre beş yıla çıkartılmıştır. Benzer şekilde başka özel hastaneden devir alınan planlama kapsamındaki ünite ve merkezlerin en geç  üç yıl içerisinde faaliyete başlamak zorunda olup bu süre içinde faaliyete geçirilmeyen ünite ve merkezlerin onaylarının iptal edileceğine ilişkin düzenlemedeki süreler de beş yıla çıkartılmıştır.

4. “Vakıf Üniversitelerine Ait Hastaneler ve Vakıf Üniversiteleri ile Özel Hastane İşbirliği” başlıklı ek 8. madde: Değişiklik öncesinde muayenehanesi bulunan hekimlerin, hastalarının ihtiyacına göre hastalarının tanı ve tedavilerini özel hastanelerde hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve SGK’den talep edilmemek kaydıyla herhangi bir kısıtlama olmaksızın yapabilmekte iken; bu değişiklik ile tıpkı hekimlere özel hastaneleri kullanabilmeleri bakımından kısıtlama getiren ek 5. maddenin 1. fıkrasının (ı) bendi düzenlemesinde olduğunda gibi vakıf üniversitesi hastanelerinde hasta tedavi edebilmek için de yıllık sözleşme yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bunun için bu hastanelerin ilgili branşta hizmet sunması ve bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan komisyonun ilgili üniversitenin eğitim ve araştırma hizmet kapasitelerini dikkate alarak uygun görüş vermesi gerekmektedir. Sözleşme örneğinin müdürlüğe gönderilmesi, burada yapılacak tedavilerle ilgili hastanın bilgilendirilmesi, bilgilendirilmiş rıza formunun kimler tarafından imzalanacağı, hastaya karşı sorumluluk, hasta sayıları ve hekim isminin bildirilmesine ilişkin düzenlemeler ek 5. maddenin 1. fıkrasının (ı) bendi düzenlemesi ile aynı şekilde yapılmıştır.

5. “Sağlıkla İlgili Diğer Kuruluşlar” başlıklı ek 9. madde: “Klinik konukevi” tanımına ek yapılarak bunların sağlık alanı şartı aranmaksızın müstakil binalarda veya binaların bağımsız bir bölümünde kurulacağı belirtilmiştir.

6. 23 Ocak 2015 tarihli ve 29245 sayılı Resmî Gazete’de yapılan düzenleme ile getirilen geçici 3. madde: “Bu maddenin yayımı tarihinde ruhsatlı olan özel hastanelerden, bir önceki yıla ait dolu yatağı yüzden az olanlara bir adet; yüzden fazla olanlara iki adet uzman tabip kadrosu bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Ancak bu kapsamda, yan dal uzmanlıkları ile nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, plastik ve rekonstrükstifcerrahisi ve beyin ve sinir cerrahisi uzmanlık dallarından kadro verilmez” düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu değişiklikler piyasalaşmış sağlık alanının istekleri yönündeki düzenlemelerdir. Özel sağlık işletmelerinin yer seçiminde kentsel imar planlamalarına uyma zorunluğu ortadan kaldırılmış, izin verilen cihazların ya da başka hastanelerden devir alınan ünite ve merkezlerin faaliyete açılma süreleri uzatılmıştır. 60 yaşını dolduran hekimler ile en az %60 engellilik oranı olan hekimlerin kadro aranmaksızın tek bir özel sağlık kuruluşunda çalışabilecekleri şartı getirilmiştir.

6 Ekim 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan muayenehane hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat ve girişimsel işlemler yapmalarını bir dizi koşula bağlayarak neredeyse imkânsız hale getiren yönetmelik değişikliğinde vakıf üniversitelerine ait hastaneler için bir düzenleme yoktu. Aynı kısıtlamalar bu yönetmelik değişikliği ile gerçekleştirilmiş durumdadır.

Bütün bu değişikliklerin sağlık hizmeti niteliğinin iyileştirilmesi ya da şimdiye kadar hep söylenen ancak hiç duyamadığımız, göremediğimiz planlar çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir. 

Sağlık alanının sorunlarını görmezden gelen, hekim ve sağlık emek örgütlerinin görüşünün yine alınmadığı bu düzenlemeler hekimlerden yana olmadığı gibi içinde bulunduğumuz sağlık ortamına olumlu bir katkıdan da uzaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi