Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022’de Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış, yazıya kanunen belirlenmiş süre içinde yanıt verilmemesi üzerine konuyu idare mahkemesine taşımıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi ise 19 Ekim 2022 tarihli kararında; Beyaz Kod verilerini istemenin TTB’nin görev tanımı kapsamında, verileri paylaşmanın ise Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu gereği olduğuna hükmetmişti. TTB, mahkeme kararı üzerine 21 Temmuz 2023’te bakanlıktan bir kez daha Beyaz Kod verilerini istemiş, bakanlığın talebi bir kez daha yanıtsız bırakması üzerine 29 Eylül 2023’te idare mahkemesine ikinci defa dava açmıştı.

TTB’nin, şiddetle mücadelede duyarlılığın artırılması ve kamuoyu yaratılması için kanunen paylaşılması gereken ancak son zamanlarda paylaşımı durdurulan “Beyaz Kod” verileri için yürüttüğü mücadeleyi Ankara 15. İdare Mahkemesi de haklı buldu.

Bilgi Edinme Kanunu’nun bilgi edinmeye ilişkin usul ve esaslarına atıf yapan mahkeme, kanunda belirlenen istisnai durumlar dışında her türlü bilgi ve belgenin başvuranlar ile paylaşılmasının bakanlığın yükümlülüğü olduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca TTB’nin kanunda tanımlanmış görevlerine de dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“İdarenin savunmasında bu taleplerin ayrıca özel bir çalışma, araştırma, inceleme yapılmadan ve elde edilen veriler analiz edilmeden karşılanmasının mümkün olmadığı ileri sürülmekte ise de; dava konusu işlemin zımni ret işlemi olduğu, davacının bu talepleri hakkında idarece bir inceleme ya da değerlendirme yapıldığına dair herhangi bir belgenin sunulamadığı, dolayısıyla işlemin somut bir nedene/gerekçeye dayandığının ortaya konulamaması karsısında, kanunun yukarıda aktarılan 12. maddesi uyarınca başvurunun reddi kararının gerekçeli olarak verilmesi gerekliliğine aykırı olarak tesis edilen işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”
 

Kararın tamamı için tıklayın.