Klinik şef ve şef yardımcılarına 'rotasyon' uygulamasının yürütmesi durduruldu

hukuk1 Aralık 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, değişiklik yapan bir Yönetmelik 19 Ocak 2010 tarihinde yayımlanmıştır.

Değişiklik yapan Yönetmeliğin 3. maddesi ile Yönetmeliğin 12. maddesine, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen birinci ve ikinci bölgelere atanan eğitim personelinin ihtiyaç duyulan dallarda daha alt bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde, sınav puanı en düşük olandan başlayarak bir yıl süreyle görevlendirileceğine ilişkin 2. fıkra eklenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce Sağlık Bakanlığı’ndan, boş kadrolara atanacak eğitim personelinin isteği dışında zorunlu olarak bir yıl süre ile başka hastanelerde görevlendirilmesine ilişkin hukuka aykırı düzenlemenin, bu güne kadar zorunlu hizmetin yarattığı olumsuz sonuçlar ile hekimlere getirilen ölçüsüz yükümlülükleri daha da ağırlaştıracağı da gözetilerek ortadan kaldırılması talep edilmiştir.

Ancak bu hukuka aykırılığın giderilmemesi üzerine sözü edilen düzenlemenin iptali istemiyle yargı yoluna başvurulmuştur. Konuyu inceleyen Danıştay 5. Dairesi, birinci ve ikinci bölgelerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim personeli kadrosunun boş olması ve personel gereksinimi duyulması nedeniyle ilan edilmiş olan kadrolara sınavda başarılı olarak tercihleri doğrultusunda atanan personelin başka hizmet bölgelerinde bir yıl süreyle görevlendirilmesi ve alt hizmet bölgelerinde atama suretiyle karşılanması gereken sürekli personel ihtiyacının uzun süreli görevlendirmelerle giderilmeye çalışılmasının, geçici görevlendirme kurumunun yargısal içtihatlarla belirlenmiş ilkelerine ve hizmet gereklerine uygun bulunmadığı sonucuna varmıştır.

Daire bu kararıyla,  klinik şefi ve şef yardımcılarının atandıkları kadrolardan başka alt hizmet bölgelerinde zorunlu olarak geçici görevlendirilmesine olanak tanıyan Yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurmuştur.

Karar metni...

seflikydkarar1

 

seflikydkarar2

 

seflikydkarar3