Aile hekimleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin yarısını ödeyecek

Danıştay 15. Dairesi, TTB tarafından açılan davada aile hekimlerinin Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerinin yarısını ödeyeceğini karara bağladı. 

TTB tarafından yapılan açıklama ve Resmi Gazete'de yer alan karar aşağıdadır: 

 

 

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştı.

Danıştay 15. Dairesi'nde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kararda özetle; daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlara atıfla aile hekimlerinin “diğer kamu görevlileri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kararda ayrıca kamu görevlisi olarak çalışırken aile hekimliğine geçen ya da kamu personeli olmaksızın doğrudan aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimleri arasında sigorta primleri açısından bir ayrıma gidilemeyeceğini bunun hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olacağı belirtilmiştir. Mahkeme Aile hekimlerinin primlerinin yarısının kendileri diğer yarısının ise sözleşme ilişkisi ile bağlı olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

TTB'nin kazandığı dava üzerine, 23 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme gereği, Aile Hekimleri bundan sonra hem sigorta primlerinin yarısını ödeyecekler, hem de önceden ödedikleri fazla primleri geri alabilecekler.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği 

 

 
 

23 Mayıs 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29364

TEBLİĞ

Başbakanlık(Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA

DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(2015/9)

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ilesözleşmeli aile hekimleri, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.”

“(3) Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Aile hekimlerine ait poliçelere ilişkin prim ödemeleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 21/7/2010 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar bu Tebliğ hükümlerine göre sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyen sözleşmeli aile hekimlerine, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneği ile birlikte son olarak görev yaptıkları ilin halk sağlığı müdürlüğüne bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde başvurmaları halinde, ödedikleri sigorta prim tutarının yarısı döner sermaye bütçesinden ödenir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekli Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının “B. Talimat” başlıklı bölümünün 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe ekli Tarife ve Talimatında bulunan Ek-1 Risk Grupları Tablosunun altında yer alan ikinci açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“** İlgili mevzuat uyarınca, il ve ilçe sağlık müdürlüğü, 112 acil sağlık hizmetleri başhekimliği ve bağlı istasyonları, halk sağlığı müdürlüğü, toplum sağlığı merkezleri ve kamu hastaneleri genel sekreterliklerinde görev yapan hekimler dahil olmak üzere acil sağlık hizmeti sunmak üzere hastanelerde görevlendirilenlerin (uzmanlık dalı acil tıp olanlar hariç) poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe ekli Tarife ve Talimatında bulunan Ek-1 Risk Grupları Tablosunun altında yer alan ikinci açıklamadan sonra aşağıdaki üçüncü açıklama eklenmiştir.

“*** Birinci risk grubunda yer alan ve kurum hekimi veya işyeri hekimi olarak hizmet verenlerin poliçeleri 2. risk grubu üzerinden düzenlenir, diğer risk gruplarına dahil olanların poliçeleri yukarıdaki tabloda düzenlenen kendi risk gruplarına göre tanzim edilir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.