Danıştay, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açtığı davada, 2016 yılı Birlikte Kullanım Yönetmeliği’nde de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İlk olarak 2011 yılında uygulamaya konulan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği”ne ilişkin düzenleme, TTB tarafından açıklan davalar sonucu birçok kez iptal edildi ancak Sağlık Bakanlığı tarafından iptal kararlarına karşın yeniden düzenlendi.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin 2011 yılından bu yana gelişen hukuki süreci ve 2016 yılı Birlikte Kullanım Yönetmeliği’nin iptaline ilişkin ayrıntıları içeren TTB Merkez Konseyi açıklaması aşağıdadır:

2016 YILI BİRLİKTE KULLANIM VE İŞBİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ’NDE DE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

1) “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” adı ile yapılan  ilk düzenleme 18.02.2011 tarihinde  yürürlüğe  konulmuştur. Bu düzenleme yapılırken üniversitelerin, Türk Tabipleri Birliği’nin ve alanla ilgili diğer kuruluşların görüşleri alınmamış bilgi verilmemiştir.

Türk Tabipleri Birliği, bu Yönetmeliğe ilişkin olarak; tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin gereklerine, eğiticiler ve akademisyenlerin özlük haklarına aykırı olması,  ilgili tarafların görüşlerini ve katılımını almadan hazırlanmış olması başta olmak üzere  kanun ile düzenlenmesi gereken konuları Sağlık Bakanlığının yetkisine bırakılması nedeniyle de iptal davası açmıştır. Danıştay 15. Dairesi 04.12.2013 tarihli kararı ile dava konusu Yönetmelik hükümlerini iptal etmiştir (Danıştay kararı için tıklayınız).

2) Sağlık Bakanlığı, belirtilen Danıştay kararı sonrasında o tarihteki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan görüş almış ancak bu görüşleri dikkate almadan bir yönetmelik hazırlamıştır. “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” 3.5.2014 gün ve 28989 sayılı  Resmi Gazetede  yayınlayarak ikinci kez  düzenleme yapmıştır.

Türk Tabipleri Birliği, alanın ihtiyaçlarına ve hukuka aykırı hükümler içeren bu Yönetmeliğe karşı da iptal davası açmak  zorunda kalmıştır. Danıştay 15.Dairesi’nin E.2014/5234 sayılı dosyasında görülen 2. davada da iptal kararı verilmiştir. Kararın gerekçesinde, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini doğrudan etkileyen bu düzenlemenin Yükseköğretim Kurulu ile müştereken hazırlanması gerekirken Yalnızca Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulması hukuka aykırı bulunmuştur. (Danıştay kararı için tıklayınız).

3. İptal kararından yalnızca 1 ay sonra 16.6.2016 gün ve 29744 sayılı Resmi Gazete’de yeniden. tıp ve uzmanlık eğitimin gereklerine aykırı hükümler içeren aynı yönetmelik YÖK ve Sağlık Bakanlığı imzası ile tekrar yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik maddelerinin de iptali istenmiş, Danıştay 15.Dairesi Yönetmeliğin 8. maddesinin 1.fıkrasının yürütmesini durdurmuştur. TTB’ne 22 Eylül 2017 günü tebliğ edilen bu kararda, eğitim sorumlusunun Kanuna uygun olarak dekan tarafından belirlenmesi gerekirken, anılan maddede eğitim sorumlusunun başhekimin de görüşü alınmak suretiyle hastane yöneticisi tarafından görevlendirilmesi ve eğitim sorumlusu olarak görevlendirilecek kişi belirlenirken dekanın görüşüne müracaat edilmesi yönünde yapılan düzenlemenin üst hukuk kurallarına aykırı olduğu belirtilmiştir. Reddedilen maddeler yönünden İdari Dava Dairelerine Kurulu’na itiraz edilmiştir.(Danıştay kararı için tıklayınız).

4. 16.6.2017 günü ise Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliğine ilişkin yeni bir Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Bu düzenleme de daha önce hukuka aykırılığı saptanan kuralları içerdiğinden  yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmak zorunda kalınmıştır. 5 Eylül 2017 günü açılan bu dosyada henüz yürütmeyi durdurma istemi görüşülmemiştir.

Biliyoruz ki, tıp ve tıpta  uzmanlık eğitiminde nitelik güvencesi;  bu eğitimin verildiği kurumlardaki eğitimi birincil gereklilik olarak gören, uzmanlık öğrencilerine, eğiticilere, akademisyenlere eğitim faaliyetlerini önceleyebilecekleri çalışma koşulları sağlayan, hiyerarşik bir yapılanma yerine, bilimsel özgürlük ve işbirliği içinde bir çalışma ortamı sunan bir yaklaşımla sağlanabilir. Türk Tabipleri Birliği olarak bu koşulların sağlanması çabalarımızı ve sonuçlarını hekimlerimiz ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi