Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından bu yıl 29’uncusu düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), 16 Aralık 2023 tarihinde Ankara Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu’nda yapıldı.

Kurultay TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB UDEK II. Başkanı Dr. Orhan Odabaşı ve Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Beytemür’ün açılış konuşmaları ile başladı.

“Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB” gündemi başlıklı ilk oturumda Dr. Şebnem Korur Fincancı bir sunum yaptı. Neoliberal kapitalist sisteme bağlı olarak dünyada ve Türkiye’de çoklu kriz ortamının doğduğunu söyleyen Korur Fincancı; piyasalaştırma ve tüketim odaklı bu sistemin sağlık alanında kışkırtılmış bir talep doğurduğuna dikkat çekti ve son yıllarda hekime başvuru sayılarındaki tırmanışı verilerle aktardı. Bölgesel eşitsizliklerin derinleşmesine ve akademik ortamdaki sorunlara da vurgular yapan Korur Fincancı, sunumunun son bölümünde ise sağlıkta şiddet olgusuna yer verdi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın sunumu için tıklayın.

Kurultayın ikinci oturumda Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Dr. Ejder Akgün Yıldırım’ın hekimlerin tükenmişliği, buna yol açan nedenler ve yapılması gerekenlere ilişkin bir sunum yaptı. Dr. Başak Bayram, Dr. Ahmet Hilal, Dr. Esra Halaman ve Dr. Hande Karakılıç Üçer’in konuşmacı olduğu “Sağlığımız Neden Bozuluyor?” başlıklı üçüncü oturumda ise sağlıkta şiddet, özlük haklarındaki kayıplar ve asistan hekimlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar gibi konu başlıklarında değerlendirmeler yapıldı.

Kurultayın öğleden sonraki ilk oturumunda 15 Aralık 2023 günü çevrimiçi toplantılar yapan çalışma grupları söz aldı. “İlaç ve Teknoloji”, “Toplum Sağlığını Geliştirme”, “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim”, “Asistan ve Genç Uzman Hekimler”, “Etik Hekimlik Uygulamaları”, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı”, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Uzmanlık Eğitimi” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı çalışma gruplarının hazırladığı raporlar paylaşıldı.

Kurultay, TTB UDEK üyesi uzmanlık derneklerinin iyi uygulama örnekleri ve sunumları eşliğinde son buldu.