Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında 16 ilde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 55 eğitim ve araştırma hastanesinin birlikte kullanımına ilişkin "Birlikte Kullanım Protokolü" imzalandığı Bakanlığın web sitesinde haber olarak yayımlandı.  Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) protokolü 28.10.2015 tarihinde yazılı olarak talep etti.  

Bu talep 16.11.2015 tarihinde “kurum içi düzenleme”  olduğu ve Birliğin menfaatinin etkilenmediği gerekçesi ile reddedildi. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu da TTB’nin itirazına rağmen vermeme gerekçesini yerinde buldu.

TTB’nin açtığı dava sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi protokolün örneğinin verilmemesini hukuka aykırı buldu. Dava Dairesi kararında;

  • Protokolün tıpta uzmanlık eğitimi faaliyetlerini, toplum sağlığını ve sağlık sistemini, kurumlarda görev yapan akademik personel ve hekimlerin çalışma koşullarını etkilediğini,
  • Protokolün kurum içi işleyişi düzenleyen ve kamuoyunu ilgilendirmeyen bir düzenleme olmayıp, 55 eğitim ve araştırma hastanesine üniversite statüsü kazandırdığı, gerekli durumlarda üniversitenin öğretim üyelerinin de Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hizmet sunabilmesine olanak sağladığını,
  • Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde görev alan öğretim üyelerini, uzmanlık eğitimini ve araştırma hizmetlerini, sağlık hizmetleri sunumunu dolayısıyla toplum sağlığını yakından ilgilendirdiğini,
  • Halkın, devletin ve hekimlik mesleğinin menfaatini ayrım yapmadan gözetmekle görevli TTB’nin yaptığı başvuruda birlikte kullanım protokolünün kurum içi düzenleme olarak değerlendirilemeyeceğinden talebin reddinde hukuka uyarlık bulunmadığını belirtmiştir.

Protokolün sağlık sistemi ve temel tıp/tıpta uzmanlık eğitim süreçlerini etkilerini pek çok yönden ele alan bu yargı kararı üzerine Sağlık Bakanlığı iki yılı aşkın süre sonra birlikte kullanım protokolünün bir örneği tarafımıza iletmiştir. Protokolü bütün meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz. Birliğimiz tarafından konu değerlendirilmekte olup yapılacak katkılardan da yararlanılarak süreç takip edilecektir.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

Yargı Kararı

Protokol