Türk Tabipleri Birliği (TTB) II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 8 yıldır eğitim sorumlusu olarak çalıştığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği’ndeki görevinden 23 Ocak 2021 günü herhangi bir gerekçe gösterilmeden alınmış, yerine ise geçici görevde atanan bir kişi getirilmişti.

TTB Hukuk Bürosu’nun iki ayrı idari işlemin iptali için açtığı davayı 25 Kasım 2021’de gören Adana 1. İdare Mahkemesi her iki işlemin de iptaline hükmetti.

Kararda Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre eğitim sorumlusu atama yetkisinin dekanda olduğu, başhekime yetki tanıyan Sağlık Bakanlığı’na Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in kanunda belirtilen usule aykırı düzenlendiği belirtildi. Söz konusu uyuşmazlığa ilişkin Danıştay’ın yürütme durdurma kararının da hatırlatıldığı metinde şöyle denildi:

“Davacının, kanunda öngörüldüğü şekilde ve yetki ve usulde paralellik ilkesi uyarınca ‘dekan’ tarafından görevden alınması gerekirken, dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibariyle de kanuna aykırı olarak düzenlendiği gerekçesiyle yürütmesinin durdurulduğu sabit olan yönetmelik hükmüne dayanılarak ‘başhekim’ tarafından görevden alındığı açık olduğundan, davacının görevden alınmasına dair dava konusu işlemde ‘yetki’ yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte tandan, dava konusu işlemin hukuka aykırılığı mahkeme kararıyla tespit edildiğinden, davacının anılan işlem sebebiyle uğramış olduğu zararların (eğitim sorumluluğu görevi sebebiyle ve anılan görevden alınmasaydı elde edecek olduğu parasal haklarının) hak ediş tarihlerinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.”

Mahkemenin ilk kararı için tıklayın

Mahkemenin ikinci kararı için tıklayın.