Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hukuk Bürosu Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemlerini İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara yönelik olarak bilgi notu hazırladı.

Bilgi notu aşağıdadır:  

 

 

OHAL İŞLEMLERİNİ İNCELEME KOMİSYONU

BAŞVURU BİLGİ NOTU

 

Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başvuruları almaya başlamıştır. TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan bu yazıda kamu görevinden çıkarma işlemine karşı yapılacak başvurular hakkında bilgi verilmektedir.

Başvuru bizzat mı yapılacaktır?
Başvuru kişilerin kendileri veya vekilleri tarafından yapılabilecektir.

Başvuru Nereye Yapılacaktır?
Başvuru Valilikler veya son görev yapılan kurum aracılığı ile yapılacaktır.

Bununla birlikte Komisyona ait internet sitesi üzerinden ön başvuru yapma zorunluluğu getirilmiştir. Öncelikle https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresinden başvuru formu doldurulup çıktısı alınacak, imzalanacak,istenilirse 10 sayfayı geçmeyen ek açıklama dilekçesi ve nüfus cüzdanı örneği ile birlikte ilk cümlede belirtilen yerlere verilecektir.

Başvuru Süresi Nedir?
Başvuru süresi 60 gündür. Bu süre  17.07.2017 tarihinden önce kamu görevinden çıkarılanlar için 17.07.2017 gününden itibaren başlamış olup 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Dava açanlar yönünden Mahkemeler dava dosyalarını başvuru olarak incelenmek üzere gönderme kararı vermektedir. Bu gönderme kararları Komisyona başvuru yerine geçmekle birlikte; herhangi bir aksaklık halinde hak kaybına uğramamak bakımından dava açan kişilerin de 17.07.2017 tarihinden itibaren başvurularına davalarına ilişkin bilgileri ekleyerek başvuru yapmalarında yarar bulunmaktadır.

Başvuruda Eksiklik Olursa Ne Olur?
Başvuru formu ile başvuruda sunulan belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, durum başvuruyu alan makam aracılığı ile başvurucuya bildirilecek ve  tamamlaması için   ek olarak 15 günlük süre verilecektir.

Başvurular Nasıl İncelenecektir? 
Başvuru Komisyonuna ilişkin yapılan düzenlemelerde incelemelerin dosya üzerinden yapılacağı, sözlü dinlenilme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bununla birlikte Komisyon inceleme yapmadan önce kamu görevinden çıkarma işlemi ile ilgili kişi hakkındaki işlem dosyasını ilgili kurumdan isteyecektir.

Adil yargılama ilkesi uyarınca başvurucuların hangi nedenle görevlerine son verildiğini, işlemi gerektirici kanıtların ne olduğunu, yöneltilen suçlamalar hakkında açıklama yapma ve kanıtlarını sunma hakkının kullandırılması gerekir. Böyle bir hak tanınmadan komisyonun adil bir karar vermesi mümkün olamayacaktır.

Bu nedenle başvuru formuna ve ekine eklenebilecek açıklama metnine hakkınızdaki kararın dayanağı olan bilgi ve belgelerin ne olduğunu öğrenme, bunlara karşı beyanda bulunma ve ilgili gördüğünüz kanıtların toplanması talebinizin bulunduğunu açıkça yazmanızı öneriyoruz.

Komisyon Kararı Sonucu Ne Olacaktır?
Komisyon dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda başvurunun kabulüne veya reddine karar verecektir.

Başvurucunun lehine karar verilmesi halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından başvurucunun ikamet ettiği il dikkate alınarak onbeş gün içinde atamasının yapılacağı belirtilmektedir.

Komisyonun ret kararı vermesi halinde bu karara karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare mahkemelerine, en son görev yapılan kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açabileceği düzenlenmiştir.

Başvuru Formuhttps://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet adresinden başvuru formu doldurulup çıktısı alınacak, imzalanacak, istenirse 10 sayfayı geçmeyen ek açıklama dilekçesi ve nüfus cüzdanı örneği ile birlikte Valiliklere veya son görev yapılan kuruma yapılacak, alındı belgesi örneği alınacaktır.

Başvuru Formuna Ek Dilekçe Örneği

Başvuru formuna eklenebilecek ek dilekçe 10 Sayfayı geçmeyecektir.  Linke koyduğumuz örnek dilekçe içinde bulunması gereken temel bilgilere yer verilmiş olup belirtilmek istenen kişisel konular dilekçeye eklenebilir.

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar