Türk Tabipleri Birliği, tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslektaşlarımızın hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.  

Yasayla verilen bu görevler, meslektaşlarımızın oluşturduğu odalarımızın yüksek desteğiyle yerine getirilebilmektedir.

Ancak, 1980 yılından bu yana, bütün meslektaşlarımızın odalara kayıt olması zorunluluğu kaldırılmış; kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde çalışan meslektaşlarımızın odalara üye olması isteklerine bırakılmıştır.  12 Eylül Darbesinin bir ürünü olan ve meslek örgütünü zayıflatmayı amaçlayan bu istisna, hekimler tarafından fiilen reddedilerek büyük ölçüde anlamsızlaştırılmıştır. Üyelerimizin yarıdan çoğu bir zorunluluk olmamasına karşın üye olan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.

Zaman içinde, kamu ve özel kurumlar veya kamu görevlisi ile özel çalışanlardan tam olarak birine bütünüyle ait olmayan yapılar veya çalışma biçimleri oluşturulmuştur. Vakıf yükseköğretim kurumları bunun bir örneğidir.

Vakıf yükseköğretim kurumları, vakıflar tarafından kurulmasına yasayla izin verilen kamu tüzel kişiliğidir.  Üniversite olarak anılan bu kurumlarda çalışanlar, Devlet üniversitelerindeki gibi kamusal atama işlemiyle oluşan statü hukukuna göre değil, iş/hizmet sözleşmesiyle çalışmaktadır.

Vakıf üniversitelerinde görevli hekimlerin odalara üye olmalarının zorunlu olup olmadığına ilişkin duraksama üzerine, 2019 yılında geniş bir çalışma yapılarak, üyeliklerinin zorunlu olduğu değerlendirmesi odalarımızla ve kamuoyu ile paylaşılmıştı (Değerlendirme için tıklayınız...).

Aynı konuda bir meslektaşımızın açtığı dava da geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış; vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli meslektaşlarımızın tabip odasına üye olması gerektiğine karar verilmiştir (Mahkeme Kararı için tıklayınız...).

Bütün bu yasal kurallar, mahkeme kararları veya kurumsal değerlendirmelerin ötesinde; tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve her birimizin hak ve yararlarını korumak amacıyla birlikte üretmek amacıyla bütün meslektaşlarımızı odalarımıza üye olmaya bekliyoruz.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi