20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu

875/2015
26.05.2015

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Birinci basamak sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı'nın nöbet ve angarya iş dayatmasına, sağlık çalışanlarını ceza puanları ve iş akitlerinin feshiyle tehdit etmesine karşı 20-21-22 Mayıs tarihlerinde tüm ülke çapında başlattığımız 3 günlük G(ö)REV etkinliğini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.

Bildiğiniz gibi Türk Tabipleri Birliği eylem kararının alınması süreçlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili tüm kurumları, sendikaları, dernekleri toplantıya çağırıp, görüşlerini aldı ve kararları ona göre geliştirdi. Buna rağmen ne yazık ki toplantılara katılmayan, yazılı görüş iletmeyen kimi sendika ve dernekler eylemi engellemeye, katılımı azaltmaya dönük girişimler ve açıklamalarda bulundular. Sağlık Bakanlığı’nın görüşme talebimizi reddeden tavrına,  ASM ve TSM çalışanlarını tehdit eden açıklamalarına, kimi sendika ve derneklerin bu haklı eylemi engelleyici tutumlarına rağmen eylemimiz başarıyla gerçekleşti, yurttaşlarımızdan ve sağlık çalışanlarından büyük destek aldı. Katkısı olan tüm meslektaşlarımıza, sağlık çalışanlarına, tabip odalarımıza, sendikalara ve derneklere şükranlarımızı sunarız.

G(ö)REV etkinliğimizin öncesinde ve etkinlik boyunca medya çalışmalarına özel önem verdik. Gerek yazılı, görsel, işitsel medyada, gerekse internet medyasında ve sosyal medyada G(ö)REV etkinliğimizi duyurmaya çalıştık. Sizler de bölgelerinizde büyük özveriyle çalışarak, yerel/bölgesel medya olanaklarını harekete geçirdiniz.

Daha önceki eylemliliklerimizde olduğu gibi spotlarımız radyolarda yoğun ilgi gördü. Yöneticilerimiz televizyon programlarında G(ö)REV etkinliğinin amacını ve taleplerimizi aktardılar.

Tüm bu çabaların sonucunda, G(ö)REV etkinliğimiz 16-25 Mayıs tarihleri arasında gerek yazılı, gerek görsel, gerekse internet medyasında oldukça yoğun şekilde haber oldu. Bu haberlere ilişkin medya raporumuzu ekte bulabilirsiniz.

Bu haklı eylemimizde ortaya çıkan başarımız sağlık çalışanlarının hakları ile yurttaşlarımızın sağlık hakkı mücadelesinde hepimize güç kattı. Desteğiniz için tekrar teşekkürlerimizi sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Başkanı

 

Ekler için tıklayınız...