İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı

023/2013
07.01.2013

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu    :İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı hakkında.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda uygulama alanı bulan bir kısım yönetmelik hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur.

İşyeri hekimleri ile doğrudan ilgili düzenleme olan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanarak toplumsal kesimlerin görüşüne açılmıştır. Türk Tabipleri Birliğinden de 15 Ocak 2013 tarihine kadar Yönetmelik ile ilgili görüşünü göndermesi resmi olarak talep edilmiştir.

Yönetmelik Taslağı incelenerek Bakanlığa sunulacak resmi görüşümüzde yer almasını istediğiniz değerlendirmelerin, 10.1.2013 tarihine kadar somut gerekçeleriyle birlikte paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

Ekler.

1-Taslak Yönetmelik

2-6331 sayılı Yasanın Komisyon görüşmelerinde sunulan TTB görüşleri

3-CHP tarafından Anayasa Mahkemesine başvuru dilekçesi