Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

1926/2009
24 Aralık 2009

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı ile ilgili bilgiler aşağıdadır. Gündemle ilgili olarak Komisyonlarınızda görüş oluşturularak toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve toplantıya katılacakların isimlerinin en geç 11 Ocak 2010 tarihine kadar iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kolu
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi  
Genel Sekreter

Tarih   :16 Ocak 2010, Cumartesi

Yer      :Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

            GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

            No:2 Kat:4 Maltepe-ANKARA

Saat     :09.30-17.00                                                                         

Gündem :

1.Pratisyen Hekimlik Kongresi

    -14. Kongre değerlendirmesi (Ekteki değerlendirme formatına uygun olarak komisyonlarda tartışılmış ve form doldurulmuş olarak kol toplantısına katılınması ve bu değerlendirmenin bir özetinin kolda sözlü sunumu için hazırlık yapılması)

    -15. Kongre için çalışmalar hakkında bilgi sunumu ve önerilerin alınması.

    -15. Kongre Bilim ve Sosyal Komite temsilcilerinin belirlenmesi.

    -15. Kongre konu önerilerinin toplanması (Ekteki konu önerileri formunun komisyonlarda yapılan çalışmalarla doldurularak kol toplantısında sunulması)

2.Çalıştay hakkında bilgi sunumu ve sonuç bildirgesinin Kol onayına sunulması.

3.TAHUD ve Aile Hekimleri Dernekleri Konfederasyonu ile yapılan toplantı hakkında bilgi sunumu.

4.Türkiye'de Pratisyen Hekim İstihdamı ve Emeğin Değerlendirilmesi konusunda çalışma grubu oluşturulması.

5.TTB eylem sürecine (Tam gün, Kamu Hastane Birlikleri, PDC) katkı ve etkimiz hakkında tartışma.

6.Diğer

Not. Aile Hekimliği Pilot illeri ve pilot adayı illerde durum saptamaya yönelik rutin çalışmalarımız sürmektedir. Bu bağlamda ekteki formun doldurularak kol toplantısına getirilmesi, kol toplantısına katılımın olmaması durumunda Kol Sekreterliğimize ulaştırılması açısından göstereceğiniz işbirliğine teşekkür ederiz.