Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi

1718/2009
18.11.2009

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği’nin genel olarak Tam Süre çalışmaya ilişkin olumlu değerlendirmesi olduğu bilinmektedir. Ne var ki TBMM gündeminde olan Tam Gün Yasa Tasarısı bu yaklaşıma sahip olmayan bir düzenleme olduğu için söz konusu Tasarıya yönelik eleştirel bir faaliyet yürütülmüştür, yürütülmektedir.

            Bu amaçla tabip odaları, uzmanlık dernekleri, sağlık alanında çalışan diğer disiplinlerin dernek ve sendikaları ile ortak tutum geliştirilmiş ve gazete ilanı, bildiri vb. açıklamalar yapılmıştır.

            Kasım ayı içerisinde TBMM’de grubu bulunan partiler (AKP,CHP,MHP,DTP) ziyaret edilerek Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı ve Tam Gün Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşlerimiz bir kez daha aktarılmıştır.

            Eş zamanlı olarak yaklaşımımıza uygun bir Tam Süre Yasa Tasarısı hazırlanmış, 5 Eylül 2009 tarihli TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu toplantısında uzmanlık derneklerine bilgi verilmiş ve10 Ekim 2009 tarihli Genel Yönetim Kurulu toplantısında da tabip odaları ile paylaşılmıştır.

            Hazırlanan Yasa Tasarısı hekimlere ulaştırılmak üzere ekte iletilmektedir. Dağıtılarak paylaşılacağı görüş ve katkıların tarafımıza iletileceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter