Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

1870/2008
11.11.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hk.

Tabip odaları tarafından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca çeşitli kurumlara yapılan başvuruların reddedildiği bildirilmekte ve bazı tabip odalarımız tarafından tabip odalarının bu Yasa kapsamında bilgi isteyip isteyemeyeceği sorulmaktadır. Bu konunun tüm tabip odalarımızı ilgilendirdiği gözetilerek konu hakkında genel bir yazı yazılmasının yerinde olacağı düşünülmüştür.

Bilindiği gibi 4982 sayılı Yasanın amacı, 1. maddesinde de belirtildiği üzere; “demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.” Bu çerçevede herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu hak anılan Yasa’nın 5. maddesinde açıkça ifade edilmiştir. Anılan maddede bazı kişiler yönünden istenecek bilgi konusunda daha dar bir çerçeve çizilirken, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına ilişkin olarak herhangi bir daraltıcı düzenlemeye gidilmemiştir. Zira Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, bir yandan 4982 sayılı Yasa çerçevesinde bilgi verme yükümlülüğü olan, diğer yandan ise bilgi edinme hakkı bulunan tüzel kişilerdendir.

Bu durum yargı kararlarıyla da ortaya konulmuştur. Nitekim İzmir Tabip Odası’nın İl Sağlık Müdürlüğüne yaptığı bilgi edinme başvurusunun reddinden sonra Başbakanlık Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu'na yapılan itirazların da meslek örgütü adına başvuru yapılamayacağı gerekçesiyle kabul edilmemesi üzerine, İzmir Tabip Odası tarafından Kurul kararının iptali istemiyle yargı yoluna başvurulmuştur. Mahkemelerce yapılan yargılamalarda Kurul kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali yönünde kararlar verilmiştir. Konuya ilişkin yargı kararları ektedir.

Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların aşılmasında yararlı olacağı düşüncesiyle bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter