Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu

636-2008
14.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            Birliğimizce; Türk Tabipleri Birliği kurullarına seçilen meslektaşlarımıza ait bilgilerin yeraldığı Yönetici Rehberi kitapçığımız 1996 yılından bu yana oluşturulmakta ve tüm tabip odalarımıza gönderilmektedir.

            “Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi”ni oluşturmak için hazırlanan form ektedir. Yönetici Rehberinde seçilenlerin fotoğraflarına da yer verilecektir. Ekteki formun Odanız Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre delegeleri tarafından doldurularak (vesikalık fotoğraflarıyla birlikte) en geç 15 Mayıs 2008 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 2008-2010 YÖNETİCİ REHBERİ FORMU