27-29 Mart 2020 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

3487/2019
17.12.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Bursa Tabip Odası tarafından 27-28-29 Mart 2020 tarihlerinde, Bursa’da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Sağlık hizmeti sunumunda Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin (BBSH) yeri, yaratabildiği sonuçlar nedeniyle, özeldir. BBSH, politik iradeye ve ülkelerin gereksinimine bağlı olarak yapılandırılmakla birlikte, temel niteliklerinden ödün verilemeyecek bir sağlık hizmetidir.

Türkiye’de, 1980’lerin sonlarında belirginleşmeye başlayan ve 2003’te yeni adı, Sağlıkta Dönüşüm Programı olarak duyurulan “sağlık reformu”; BBSH ve tüm sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemiştir. Temel niteliği, sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi olan bu uygulama, toplumun sağlığında da değişime yol açmıştır.

Neoliberal dönemin bu vahşi sürecinde, devlet, nitelikli kamu hizmeti sunumundan çekilmiştir. Kamu, birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu bile terketmiş, Bakanlık, denetleme de dahil olmak üzere neredeyse bütün temel işlevlerini özel sektöre aktarmış, kalanını da devretme çabası içindedir.

Sağlığın piyasalaştırıldığı, hedefin kâr maksimizasyonu olduğu rekabet ortamının halkın sağlığına ve hekimlik mesleğine zarar verecek düzeye eriştiği görülmektedir. Türk Tabipleri Birliği, her ne kadar sağlık sistemlerinin temeli olsa da mevcut haliyle BBSH’nin toplumun gereksinimlerini karşılayamadığını izlemektedir. Yaşanan sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılmaya ve sorunu azaltacak, ortadan kaldıracak öneriler geliştirmeye gereksinim vardır. Bu Sempozyum da var olan gereksinim gözününe alınarak planlanmıştır. Sempozyum’da aile hekimliğinden cezaevi hekimliğine, işyeri hekimliğinden kurum hekimliğine, birinci basamak hekimliğinin tüm alanlarında yaşananlar gözden geçirilmeye ve çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.

Bunların yanı sıra, Türkiye’de BBSH’yi değerlendirmek, mevcut durum ve olanaklar doğrultusunda örgütsel yaklaşımı gözden geçirmek ve TTB’nin temel değerleri çerçevesinde geleceğe yönelik bir eylem programı oluşturmayı amaçlayan Sempozyum’a tabip odalarımızın katkısı, geniş hekim kitlesiyle katılımı çok değerlidir.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri