TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU ÇALIŞMA İLKELERİ

I. Etik Kurulu’nun Oluşturulma Gerekçesi

1. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nce, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) amaçlarına katkıda bulunmak,  güncel sorunlara ilişkin olarak mesleki değerler ve sağlık hakkı ile gerekçelendirilen görüş üretmek üzere TTB ETİK KURULU oluşturulmuştur.

II. Etik Kurulu’nun Amaç ve Etkinlikleri

2. TTB'ye yardımcı olmak amacı ile;

a)  Etik konularda, öncelikleri birlikte saptanan bir programa uyularak düşünce ve görüş oluşturmak, bu konularda hazırlanan raporları TTB Merkez Konseyi’ne iletmek,

b) Güncellik kazanan etik sorunlar konusunda düşünce ve görüş oluşturmak ve TTB Merkez Konseyi’ne iletmek,

c) Görüşlerini ve araştırma sonuçlarını Türkçe ve gerekirse yabancı dilde yayınlamak,

d) Yasal düzenlemeler ile yerel ya da ulusal düzeydeki uygulamaların tıp etiği açısından uygunluğunu incelemek,

e) Başta tıp etiği konularında eğitim ve tabip odalarınca oluşturulacak yerel etik komisyonlar için danışmanlık istekleri dahil olmak üzere, tabip odalarına destek vermek,

3. Tıp etiğini tıp çevresine tanıtmak ve güncel sorunları, akademi, sağlık çalışanları ve toplum gündemine sokarak geniş katılımla tartışılmasını sağlamak amacıyla;

a) Seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

b) Tıp etiği ile felsefe, hukuk ve insan bilimleri gibi çeşitli alanlararası ilişkileri belirginleştirmek,

c) Tıp etiği ile ilgili görüş ve düşüncelerin bilgisel temele oturmasını sağlamak amacıyla araştırmalar tasarlamak ve yürütmek,

d) Tüm sağlık uğraşları arasında etik sorunlar konusunda bir işbirliği ortamı yaratmak,

4. Tıp Etiği eğitimi konusunda;

a) Tıp etiğinin tıp fakültelerinde daha etkin bir biçimde ele alınabilmesi için girişimlerde bulunmak,

b) Tıp etiği programlarının gözden geçirilmesi için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ortamı yaratmak,

c) Fakülteler, TTB ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte, tıp etiği konularında sürekli eğitim/sürekli mesleki gelişim programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için işbirliği ortamı yaratmak. 

5. Yukarıda sayılan çalışmalara ek olarak, toplumun genel ya da güncel etik konularda aydınlatılması, duyarlık düzeyinin artırılması için, üniversiteler ve TTB başta olmak üzere ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ortamı yaratmak.

III. Etik Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi     

6. Etik Kurulu’nun oluşumu hakkında;

a) Etik Kurulu; tıp etiği uzmanı, tıbbın temel ve klinik çeşitli dallarından temsilciler ile Hemşirelik, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk gibi alanlardan gelen, sağlık ve etik konuları üzerinde çalışan ve TTB Merkez Konseyi’nce belirlenen 13’ü aşmayacak sayıda üyeden oluşur.

b) Etik Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Ancak sürekliliğin sağlanması ve deneyimlerin aktarılması için üyelerin en az üçte biri bir sonraki dönemde de Etik Kurulu üyeliğini sürdürür. TTB Merkez Konseyi süresi sona eren üyeleri yeniden görevlendirebilir.

c) Etik Kurulu üyelerinden en az birisi TTB Merkez Konseyi üyeleri arasından seçilir.

d) Üç toplantıya üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

e) Etik Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda Etik Kurul TTB Merkez Konseyi’ne üye olarak davet edilmek üzere öneride bulunur.

f) Etik Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan ve bir sekreter seçer.

g) Başkan Etik Kurulu'nun temsilcisidir; toplantıları yönetir.

h) Sekreter, toplantılarda raportör olarak kurul kararlarını, tartışmaları, görüşleri yazıya geçirir. Kurul adına yazışmalar yapar. TTB Merkez Konseyi ile koordinasyonu sağlar.

7. Etik Kurulu’nun çalışma yöntemi hakkında;

a) Kurul her yıl kendisine bir çalışma programı yapar.

b) Etik Kurulu, her dönem başında çalışma programı yapmak üzere toplanır.

c) Kurul gündemine alınan bir konuda görüş birliği sağlanamadığında, farklı görüşler gerekçeleriyle birlikte kayıt altına alınarak Merkez Konseyi’ne bildirilir.

d) Kurul, gerektiğinde Kurul üyeleri dışında kişilerin de görüşüne başvurabilir. Ayrıca, olguya özel geçici komisyonlar, çalışma grupları kurulabilir.       

e) Kurul en az ayda bir kez toplanır. Gerektiğinde başkan veya sekreter kurulu toplantıya çağırabilir.

f) Etik Kurulu, tabip odalarının gözlem ve deneyimlerini paylaşmak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere her yıl bir toplantısını farklı bir tabip odası bölgesinde gerçekleştirebilir. 

IV. Yürürlük

8. Çalışma İlkeleri TTB Merkez Konseyi’nce onaylanarak yürürlüğe girer.