Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

1-Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Prof.Dr.Nusret Fişek’in anısına iki yılda bir düzenlenir. Sonuç ödülün verildiği yıl Ekim ayında açıklanır.

2-Ödülün amacı; Türkiye’de halk sağlığı alanına önemli katkıları olmuş, halk sağlığı konusunda iz bırakır çalışmalar yapmış veya hizmetler vermiş gerçek ya da tüzel bir kişiyi (ya da kişileri) ödüllendirerek, halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

3-Ödül, halk sağlığı alanında çalışan bir ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişiye verilebileceği gibi, ödülün amacına uygun aday öneri ve/veya başvuru olmadığı takdirde verilmeyebilir.

4-Ödüle aday olacakları aşağıdaki kurumlar önerir; ayrıca bireysel başvuru hakkı da vardır. Bir kurum veya kişi sadece bir kişiyi aday gösterebilir.

a)TTB Merkez Konseyi

b)TTB Merkez Konseyi Kol’ları

c)Yerel Tabip Odaları

d)Sağlık İşkolundaki Demokratik Kitle Örgütleri

e)Sağlık Bakanlığı

f)Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dalları

g)TÜBİTAK Tıp Grubu

h)Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)

5- a)Aday önerileri hakkındaki formlar her yıl Nisan-Mayıs  ayı içinde yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, önerdikleri adayın adını, halk sağlığı ile ilgili çalışmalarını ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç Ağustos ayı sonuna kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı’na bildirirler. Bu amaçla oluşturulan formu doldururlar, ayrıca adayın çalışmaları ile ilgili dokümanları bir dosya halinde iletebilirler.

b) Aday gösterilip ödüle uygun bulunmayan gerçek kişi ya da tüzel kişiler 3 (üç) yıl içinde tekrar aday gösterilemez. (Gelen öneriler bu madde yönünden TTB tarafından değerlendirilir.)

6- Ödül jürisi, aday önerileri hakkındaki formlar kurumlara gönderilirken Mayıs ayı sonuna kadar belirlenir. Haziran ayı içerisinde jüri üyelerinin adları ilan edilir. Ödül için herhangi bir kurum tarafından jüri üyelerinin aday gösterilmesi durumunda ilgili jüri üyesi jüriden çekilir ve yerine yedek jüri üyesi jüriye alınır.

7- a)TTB tarafından jüriye gönderilen belgelerde ödülü öneren kişi ya da kurumun adı belirtilmez.

b) TTB tarafından oluşturulan jüri, her yıl Ekim ayının birinci haftası içinde adayları değerlendirir. Jüri gerekli görürse adaylarla ilgili olarak, öneren kurumlardan ek bilgiler isteyebilir ya da kendisi bilgi toplar. Jürinin değerlendirmesi en geç 20 Ekim tarihinde sonuçlandırılır. Değerlendirme sonunda, bir kişi ya da gruba, Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’nün verilmesi kararlaştırılır.

8- Jüri değerlendirmesi, en az 5(beş) jüri üyesinin katıldığı toplantı ile yapılır. Jüri üyelerinin aralarından seçeceği bir üye toplantıyı yürütür. Toplantı tarihi ve saati TTB sekreteryası tarafından jüri üyelerine en az bir ay önce bildirilir. Yazılı olarak görüş bildirilemez. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ödül kararı ve gerekçesi yazılı olarak TTB Merkez Konseyi’ne verilir.

9-Ödül; bir “Anı Plaketi” ile bir “Ödül Belgesi”nden oluşur.

10-Jüri şu kişilerden oluşur:

 • TTB Merkez Konseyi temsilcisi
 • TTB Halk Sağlığı Kolu temsilcileri(2kişi)
 • TTB İşçi Sağlığı Kolu temsilcisi
 • TTB Merkez Konseyi’nce belirlenen iki üniversite öğretim üyesi
 • Sağlık Bakanlığı temsilcisi
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) temsilcisi

11- Jüri üyelerinin seçiminde dikkat edilecek konular şunlardır:

 • İlgili ödül için aday olarak önerilmemiş olmak,
 • İlgili ödül için aday önermemiş olmak
 • Jüri üyeliğinin ve jüri toplantısına katılımın kabul edilmesi

12- Jüri aşağıdaki hususları esas alarak değerlendirmeler yapar.

 • Değerlendirmelerini nesnel ölçütlerle, toplum sağlığına katkı ve genel nitelik üzerinden ve sahada yapılmış halk sağlığı çalışmalarını öncelikleyerek yapmak
 • Değerlendirme sırasında ve sonrasında başvurulara ilişkin tüm bilgilerin gizliliğini gerek akademik ortamlarda gerekse de meslek örgütü içinde korumak
 • Adaylar arasında yapılan seçimi gerekçelendirmek

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI HİZMET ÖDÜLÜ ADAYLIK FORMU

Önerilen Adayın;

 

Adı-Soyadı

 

Doğum Tarihi

 

Mesleği

 

Görevi

 

En Son Mezun Olduğu Okul

 

Mezuniyet Sonrası Eğitimi

 

İş Adresi ve Tel

 

Ev Adresi ve Tel

 

e-posta adresi

 

Adayın Son Çalıştığı Üç Kurumun Adı ve Adresi:

1-...............................................................................................................

2-...............................................................................................................

3-...............................................................................................................

Aday gösterilme gerekçesi (Adayın çalışmaları ve adaylık gerekçesi ayrıntılı olarak yazılmalı ve adayın çalışmaları ile ilgili dokümanlar bir dosya halinde forma eklenmelidir)

 

 

 

 

 

 

Yönergenin pdf formatı için tıklayınız...