Mesleki sorumluluk sigortası poliçe örneklerinde karşılaşılan olumsuz hükümler

HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇE ÖRNEKLERİNDE

KARŞILAŞILAN OLUMSUZ HÜKÜMLER

I- Koruma Süresi, Hekime Getirilen Yükümlülükler ve Özel Şartlar Bakımından Ana Sorunlar

-          Sigorta poliçesinin koruma sürelerinde hekimlerin aleyhine olan asgari süreler benimsenmiş, karma sözleşmeye dayalı uzatılmış koruma süresi tercih edilmemiştir.

-          Manevi tazminatların teminat oranları poliçe bedelinin %20 ile %50’si arasında belirlenmiş Klozdaki %50’lik üst sınırdan daha aşağıda bir oran saptanmıştır.

-          Tazminat istemlerindeki artışın avukatlık ücreti ile yargılama giderinin de aynı şekilde artmasına neden olacağı göz ardı edilmiş, bu öğelerin karşılanma oranları düşük tutulmuştur.

-          Sigorta şirketinin sigortalı adına davayı takip edeceği, sigortalının şirketin gösterdiği avukata her türlü yetkiyi vermek zorunda olduğuna dönük düzenlemelere yer verilmiş, hekimin kendi bağımsız savunmasını oluşturması, davayı mesleki birikimine, yeteneğine güvendiği bir avukat ile takip etmesinin önüne geçilmiştir.

-          Rizikonun gerçekleşmesinden sonra beş gün içinde özel bir şekil koşulu öngörmeksizin sigortacıya durumu ihbar etmek yükümlülüğü göz ardı edilmiş, hekimin bildirim yükümlüğünü ağırlaştıran özel şekil koşullarına yer verildiği gibi dava açma niyeti ile tazminat isteme olasılığına dahi bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

-          Sigortalının tazminat talebiyle ilişkili kayıtları sigortacı ve/veya temsilcilerinin inceleme ve yararlanmasına açık bulundurma yükümlüğüne yer verilmiş, sır saklama yükümlülüğü göz ardı edilmiştir.

-          Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarındaki sigortalının yükümlüklerine poliçelerde yeni şartlar eklenmiş, sigortalıdan beklenebilecek makul tedbirler aşılarak düzenlemeye gidilmiştir.

-          Uzlaşma, arabuluculuk gibi dava dışı yollar önemsenmemiş, sözleşmede yer aldığında ise tüm işlemleri yapmakla sigorta şirketi kendini yetkilendirmiş, hekimin iradesi ve istemleri yok sayılmıştır.

-          Sigortalıya hizmet akdi ile bağlı ya da eylemlerinden hukuken sorumlu olacak konumda istihdam ettiği kişilerin verdiği zararlar ödeme garantisi dışında tutulmuştur.

II- Teminat Dışı Bırakılan, Eleştiriye Açık Hükümler:

-          Teminat kapsamını daraltıcı bir şekilde tanımlanmış, (kusur, hata, ihmal gibi) alt ayrımlara yer verilmiş, mesleki faaliyetin ifa edilmesi şeklindeki kapsayıcı tanım göz ardı edilmiştir.

-          Ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek eylemler kapsam dışı bırakılmış, asgari korumadan ibaret bir güvence sağlanmıştır.

-          Herhangi bir belge ya da malın zarara uğraması sonucunda ortaya çıkacak zararlar kapsam dışı bırakılmış, hasta dosyalarının kaybolması, çalınması gibi durumlarda hekim korumasız bırakılmıştır.

-          Genel Şartlara aykırı olarak acil durum istisnasına yer verilmeden uzmanlık ve faaliyet alanı dışında hizmet sağlayan hekim güvence kapsamının dışında tutulmuştur.

-          Aynı  sigorta şirketi tarafından sigortalanan sigortalıların birbiri aleyhine talepleri teminat dışı haller içinde sayılmış, sigortalı hekimlerin diğer sigortalı hekim ve sağlık çalışanlarına dönük tıbbi girişimleri kapsam dışı bırakılmıştır. 

-          Genel şartlara aykırı olarak acil durumlara ilişkin istisnaya yer verilmeksizin anestezi uzmanı olmadan genel anestezi altında yapılan tüm tıbbi işlemler güvence dışı bırakılmıştır

-          Ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek güzelleştirme amaçlı estetik girişimler kapsam dışı bırakılmış, Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi uzmanlarına dönük koruma kısıtlanmıştır.

-          Kan bankalarının çalışanları ve onların işlemleri ile genetik hastalıklardan kaynaklanan tazminat talepleri istisnalara yer verilmeksizin teminat dışı bırakılmıştır.

-          Savaş, terör, askeri darbe, isyan gibi hallerde ortaya çıkan sağlık sorunlarına yapılan tıbbi müdahaleler kapsamı dışı bırakılmıştır. Hekimlerin mesleki etiği kuralları, insani değerler uyarınca yapmak zorunda oldukları tıbbi girişimler korumasız bırakılmıştır.

-          AIDS, onun patojenleri veya hepatit hastalığı ile bağlantılı olarak sebebiyet verilen veya verildiği iddia edilen her türlü ruhsal ve bedeni rahatsızlıklara bağlı tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabileceği halde istisnaya yer verilmeksizin koruma dışı bırakılmıştır.

-          Ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek üremeye yardımcı ve önleyici sağlık hizmetleri riskli bulunarak, teminat dışı bırakılmış, ilgili uzmanlık branşları güvenceden yoksun bırakılmıştır.

-          Radyasyon veya radyoaktivite bulaşmasından kaynaklı hastalık veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri tıbbi amaçlı kullanım istisnasına yer verilmeksizin kapsam dışı bırakılmıştır.

-          Kilo vermek için ilaç kullanımı, diyet gibi uygulamalar hekimlik dışı faaliyet şeklinde yorumlanarak, kapsam dışı bırakılmıştır.

Akupunktur, hipnoz, ayurveda, kaplıcauygulamaları aynı kapsamda ele alınmış ve de kaplıca uygulamaları alternatif tıp tedavisi olarak tanımlanarak kapsam dışı bırakılmıştır.