Danıştay: Aile Hekiminin Dinlenme Hakkı Gözardı Edilemez

Türk Tabipleri Birliği tarafından 31 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan aile hekimlerine yapılacak ödemelerle ilgili Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştır. Bu davada Danıştay 5. Dairesi,  Aile Hekimliği Kanununda aile hekimlerinin izin haklarının düzenlenmediğini, bunun dinlenme hakkını güvencesiz bıraktığını, bu durumun da Anayasaya aykırı olduğuna karar vermiştir.

Danıştay, izin hakkının doğrudan dinlenme hakkıyla bağlantılı olduğunu, kullanılacak izinlerin ve buna ilişkin çerçevenin kanunda düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle Yasanın Anayasanın dinlenme hakkıyla ilgili 50. Maddesine, kamu görevlilerinin her türlü haklarının yasa ile düzenlenmesine ilişkin 128. Maddesine,  konunun yönetmeliğe bırakılmasının yasama yetkisinin devredilmezliğine ilişkin 7. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.

Danıştay’ın bir başka dairesinin daha sağlık çalışanlarının dinlenme haklarını güvence altına alınması gerekliliğine işaret ederek karar vermiş olması sosyal hakların kağıt üzerinde bırakılmaması bakımından olumlu bulunmuştur.

Elbette sağlık çalışanlarının dinlenme haklarının güvence altına alınması için kullanabilecekleri her türlü izin haklarının kanun ile düzenlenmesi gereklidir. Bununla birlikte yine dinlenme hakkı kapsamında tarafı olduğumuz sosyal haklara ilişkin uluslararası sözleşmeler, uygar ülkelerin sağlık çalışanlarına yönelik düzenlemelerinde olduğu gibi fazla çalışma üst sınırının da belirlenmesi bir gerekliliktir. Türk Tabipleri Birliği bu sürecin takipçisi olacaktır.   

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Karar için tıklayınız…