I. Aile Hekimleri Buluşması Antalya'da yapıldı

TTB Aile Hekimliği Kolu'nca düzenlenen I. Aile Hekimleri Buluşması, 18-19 Nisan 2015 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Toplantı notları aşağıdadır: 

 

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

I. AİLE HEKİMLERİ BULUŞMASI

TOPLANTI NOTLARI

I. Aile Hekimleri Buluşması, TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından 18-19 Nisan 2015 tarihinde 25 Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonundan 74 katılımcıyla Antalya’da yapılmıştır.

Amaç:

Birinci basamak sağlık hizmet sunumu, örgütlenmesi, finansmanı geçmişten günümüze hangi dönemlerden geçti, şimdi nasıl ve bundan sonra nasıl olmalı sorularına yanıt ararken, başta sağlığın, birinci basamağın, temel sağlık hizmetlerinin ve birçok kavramın ne ifade ettiğinden, sağlık hizmetlerinin genel değerlendirilmesine, halen yaşanan sorunların tartışılmasına olanak sağlamaya, birlikte çözüm yolları geliştirmeye, mücadele yöntemlerimizi, araçlarımızı gözden geçirmeye ve bu bilgi birikimlerimizi sahadaki arkadaşlarımızla paylaşmak, bundan sonraki çalışmalarımız için başlangıç yapmak amaçlanmıştır.

Program, Çalışma Yöntemi ve Hazırlıklar:

Program ve çalışma yöntemi bu program için özel olarak oluşturulmuş elektronik haberleşme ortamında katılımcılarla tartışılarak belirlenmiş, yaklaşık iki ay süren hazırlık döneminde tartışılacak konularla ilgili kaynaklar belirlenip katılımcılara sunulmuş, programın oluşturulmasında ve kaynakların belirlenmesinde birinci basamak ta emek veren üç değerli akademisyen arkadaşımızdan destek alınmıştır.

TTB adına tüm Tabip Odalarına yazı yazılarak odalarında Aile Hekimleri Komisyonu üyelerinden yapılacak toplantıya katılım sağlanması istenmiş, İstanbul, Ankara, Çanakkale, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Denizli,  Aydın, Kocaeli, Batman, Diyarbakır, Van, Kırklareli, Gaziantep, Hatay odalarımızdan katılım olmuştur.

Program 3 ana bölümden oluşturulmuştur.

İlk bölümde:

Sağlık hizmetlerinin tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve dönüşümü,

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel özellikleri,

Sağlık emek gücü başlıklarını, Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Prof. Dr. Meltem Çiçeklioğlu arkadaşlarımız hazırlayıp sunmuş, verimli tartışmalara olanak sağlamışlardır.

İkinci bölümde:

Aile Hekimliği Sistemi içinde yaşanan tartışmalar 5 ayrı atölye grubu içinde oluşturulmuş, tartışılmıştır:

1.SAĞLIK EMEK GÜCÜ

2.SAĞLIK HİZMETLERİ

3.YÖNETSEL YAPI

4.MEKAN - FİZİKİ ORTAM - ÇALIŞMA KOŞULLARI-ORTAMI

5.SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM / AH EĞİTİMLERİ

Toplantı öncesi katılımcılar 5 ayrı guruba ayrılmış, elektronik ortamda tartışmalar başlatılmış, ayrıca 2. ve 3. atölye grupları fiziki olarak iki kez toplanma olanağı bulmuştur. Toplantı öncesi her atölye belirli gruplara verilerek ön hazırlıklar yapılmıştır.

Atölye çalışmaları iki bölümde gerçekleştirilmiş ilk bölümde sorunlar, ikinci bölümde çözüm önerileri tartışılmış.

Atölye çalışmalarında ilk olarak grup üyeleri bir araya gelerek 60 dk. kendi içinde, sonra da tüm katılımcılarla grup sözcüsünün kolaylaştırıcılığın da 30 dk. tartışmalar yürütmüştür.

Atölye sonuçları tam olarak tamamlanmamış olup, ilk etapta çıkan sonuçlar ekte sunulmuştur, bir sonraki buluşmaya(2015 sonbahar) kadar bu tartışmaların belirlenmiş grupların sorumluluğunda elektronik ortamda ve canlı ortamda yürütülmesine devam edilmesi karalaştırılmıştır.

Üçüncü ve son bölümde:

TTB’nin Birinci Basamakta Birikimi ve Örgütsel Mücadele Çalışanların Örgütlü Mücadelesi ve TTB Aile Hekimliği Kolu mücadelesi ile Sağlık emekçilerinin mücadelesi-Sağlık hakkı mücadelesi, Mevcut mücadele ve Önümüzdeki Program başlıkları altında örgütsel mücadele perspektifimiz, önümüzdeki dönemin programı tartışılmıştır.

Bu bölüm ağırlıklı olarak Aile Hekimliği Ödeme sözleşme yönetmeliği ile artırılan ceza puanları ve Cumartesi fazla çalışma dayatmalarına karşı sürdürülen mücadele pratiği damgasını vurmuştur.

İllerde gelen katılmacılar, illerinde yaşanan özgün sorunları paylaşmış, dernek ve sendikalarla olan ilişkiler aktarılmış, Sağlık Bakanlığının Cumartesi günleri başlatılan fazla çalıştırma dayatmalarına karşı illerde verilen ortak mücadele ve en son ceza artırımı karşısında ilk etapta yaptıkları görüşmeler ve öneriler aktarılmıştır.

Atölye sonuçları hazırlandıktan sonra en kısa süre içinde paylaşılacaktır.

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

 

Program için...