Tıbbi laboratuvarlardan kişisel veri toplanması durduruldu

9 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk Tabipleri Birliği tarafından Danıştay’da açılan davada laboratuvarların Bakanlığın istediği verileri Bakanlığa göndermelerini zorunlu kılan Yönetmelik hükmünün yürütmesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından durduruldu.

Laboratuvarlarla ilgili kimi konuların Yönetmelikte düzenlenmesi yerine Bakanlığın kararlarına bırakılmasına ilişkin Yönetmelik kuralların yürütmesi daha önce Danıştay 15.Daire tarafından durdurulmuştu.

Yürütmenin durdurulması istenen ancak Danıştay 15. Daire tarafından yürütmesi durdurulmayan hükümlerle ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği; yürütmesi durdurulan hükümlerle ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı itirazda bulunmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu itirazları inceledikten sonra; Sağlık Bakanlığı'nın bütün itirazlarının reddine karar verdi.

Kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin Anayasal düzenlemelere de aykırı olması  sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın istediği verilerin tıbbi laboratuvarlar tarafından Bakanlığa gönderilmesini zorunlu kılan düzenlemenin yürütmesinin durdurulması gerektiğine ilişkin Türk Tabipleri Birliği itirazı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası'na veri paylaşımına ilişkin olarak konulan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine de atıf yapılarak, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

Bu Kararla, tıbbi laboratuvarların Bakanlığa hasta verilerini göndermeleri zorunluluğu durdurulmuş oldu.

İlgili belgelere şağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 

- Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği İptali Dava Dilekçesi

- Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği İptal Davası İle İlgili Haber Metni

Yürütmenin Durdurulması Kararı

İtiraz Üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Tarafından Verilen Karar

Anayasa Mahkemesi Kararı