İşyeri hekimliği için tabip odalarının çalışma onayı gerekliliğini Danıştay da tespit etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son yıllarda çıkartılan yasalarla ortadan kalktığını iddia ettiği işyeri hekimlerinin tabip odası onayı alması zorunluluğunun halen devam ettiğine karar verildi.

Danıştay 10. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ayrı ayrı davalarda verdikleri kararlarda “6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 4., 5. maddesi ile Ek madde 1'de yer alan hükümlerine göre işyeri hekiminin atanmasında ilgili tabip odasının onayı gerektiği kuşkusuz olup, tabip odasının tabip atamalarındaki rolünü ortadan kaldıran dava konusu düzenleme, tabiplerin önemli organı olan tabipler odasına Kanunla verilen yetkiyi ortadan kaldırdığından hukuka uyarlık bulunmamaktadır”;  işyeri hekiminin bir işyerinde görevlendirilmesinde tabip odasının 6023 sayılı Kanun uyarınca meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı doğrultusunda bir değerlendirme yapacağı açıktır sonucuna ulaşmışlardır.

Bu Kararlar, yıllardır Çalışma Bakanlığının tabip odası onayı olmadan işyeri hekimi yetkilendirmesinde bulunmasının hukuka aykırı olduğunu saptamıştır.

İşyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızın, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin ve işyeri hekimi istihdam eden ya da görevlendirilen işyerlerinin işyeri hekimlerinin çalışma durumlarıyla ilgili bilgileri tabip odaları ile paylaşmalarının Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca zorunlu olduğunda artık bir duraksama yoktur.

Halen yetkilendirilmiş işyeri hekimlerinin saptanması ve durumlarının değerlendirilebilmesi için, Çalışma Bakanlığından, yetkilendirilen işyeri hekimlerinin ve yetkilendirildikleri işyerlerinin bilgileri istenmiştir.

İşyeri hekimleri ve çalıştıkları yerlerle ilgili bilgilere erişildiğinde tabip odalarımızla paylaşılacaktır. Ancak söz konusu bilgi paylaşımı beklenmeden Odalarımızın bölgelerindeki işyerleri ve işyeri hekimlerine ulaşarak öncelikle oda üyeliğini kontrol etmeleri, işyeri hekiminin çalışma yerlerine ilişkin bilgileri kayıt altına almaları daha sonra yapılacak değerlendirmeler için yararlı olacaktır.

Çalışma Bakanlığı'na gönderilen yazıya buradan erişebilirsiniz

Danıştay 10. Daire Kararına buradan erişebilirsiniz

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararına buradan erişebilirsiniz