Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis Tedavi Yönetmeliği’nde 2015’te yapılan değişiklikler kapsamında “Kadrosuzluk nedeniyle emekli olan veya 60 yaşını dolduran tabiplerin kadrolu tabiplerin çalışma şekline uygun olarak kadro dışı geçici olarak çalışabilir” kuralı getirilmişti.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) ilgili maddelerin iptali istemiyle açtığı dava Danıştay 10. Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine temyiz itirazının yapıldığı Danıştay İdari Dava Daireleri ise başvuruyu kabul edilerek düzenlemeyi hukuka aykırı buldu.

TTB’nin yürüttüğü hukuki mücadele sonucu, emekli olmakla birlikte 60 yaşını doldurmamış hekimler de dahil olmak üzere bütün emekli hekimlerin kadro koşulu aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının önünde bir engel kalmamıştır.

Bozma kararının gerekçesinde;

  • Bazı emekliler için öngörülen kadro dışı geçici çalışma hakkının, 1219 sayılı Kanun'un 12. maddesine uygun olmak koşuluyla, her tabip için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
  • Karar uyarınca 60 yaşını doldurmamış emekli meslektaşlarımız da kadro dışı çalışabilmek için başvurular yapmış, kendilerine bozma kararı henüz kesinleşmediği için emekli hekim başvurularının bekletilmesi yönünde cevaplar verilmiştir.

Bozma kararının ardından dosyayı tekrar görüşen Danıştay 10. Dairesi maddede belirtilen koşulları taşımayan emekli hekimlerin kadro dışı geçici çalışma hakkının engellendiğini ifade ederek dava konusu sınırlamayı hukuka aykırı buldu ve iptal etti.

Karar metni için tıklayın.