Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itibariyle sistemin açılacağı açıklanmıştır. 

Meslektaşlarımızdan ve tabip odalarından yapılan başvurularda il sağlık müdürlüklerinden gönderilen bilgilendirme yazılarında “denetimin başlatılabilmesi için brüt hizmet gelirinin bildirilmesi gerekliliğinden” söz edildiği bildirilmiştir.

Öncelikle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 30.9.2021 günlü bakanlık oluru ile paylaştığı yazı içeriğinde de belirtildiği gibi hazırlanan çalışmanın amacı, Sağlık Bakanlığı’nın mevzuat ile tanımlanmış mevcut denetim işlemlerinde kırtasiyenin azaltılması ve katılımcı denetim süreci sağlanmasıdır.

Denetimin kapsamı ve işleyecek süreç şöyle açıklanmıştır:

“a) İlgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseseleri ve buralarda sunulan sağlık hizmetlerinin olağan (rutin) ve olağandışı denetimlerini,

b) Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum, kuruluş ve müesseselerinin denetimini,

c) Sağlık alanında usulsüz olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimini,

ç) Denetimlerde tespit edilen usulsüz ve aykırı uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulanması ile adli makamlara, ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlara bildirim süreçlerini, kapsayacaktır.”

Dolayısıyla Den-İz uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığı’na mevzuat ile verilmemiş bir yetkinin kullanılması mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerine yönelik denetim kapsamı dışında kalan bilgileri toplaması açık yasal dayanak olmaması nedeniyle hukuka aykırı olacaktır.

Hâlihazırda yürütülen denetimlerin dijital tabanlı olarak uygulanabilmesinden ibaret idari kolluk faaliyeti kapsamında meslektaşlarımızın yükümlülükleri de yine mevzuat ile belirlenmiş olup aksine uygulamalara itiraz etmeleri mümkündür.

Den-İz Projesi bilgilendirme sayfası için;

https://shgmdenetimdb.saglik.gov.tr/TR-85827/den-iz?saglik-tesisleri-denetim-ve-izleme-sistemi.html

Türk Tabipleri Birliği’nin açıklaması için;

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=e8c0fe00-3629-11ec-8300-92eadc9247ad 

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu