Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sağlık kuruluşlarının dijital ortamda denetlenebilmesi amacıyla Sağlık Tesisleri Denetim İzleme Sistemi (Den-İz) Projesi başlatmış ve 1.1.2022 tarihi itibariyle sistemin açılacağı açıklanmıştır. Bu kapsamda hekimlere tebligatlar yapılmaya başlanmıştır.

Denetimin kapsamı ve işleyecek süreç şöyle açıklanmıştır:

“a) İlgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş ve müesseseleri ve buralarda sunulan sağlık hizmetlerinin olağan (rutin) ve olağandışı denetimlerini,

b) Yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sağlık hizmeti sunumuna konu olan kişi, kurum, kuruluş ve müesseselerinin denetimini,

c) Sağlık alanında usulsüz olarak yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimini,

ç) Denetimlerde tespit edilen usulsüz ve aykırı uygulamalar hakkında idari yaptırım uygulanması ile adli makamlara, ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlara bildirim süreçlerini, kapsayacaktır.”

Meslektaşlarımızın tabip odalarına ve birliğimize ulaşan başvurularında, kendilerine yapılan tebligatlarda denetim hizmetinin parçası olarak hekimlerin de en geç 31.12.2021 tarihine kadar e-imza edinmeleri gerektiğinin belirtildiği, ancak yasal dayanağının açıklanmadığı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığının sağlık kurum ve kuruluşlarını denetleme yetkisi halihazırda bulunmaktadır, proje ile işlemlerin dijital ortama aktarılması söz konusudur. Ancak bir idari kolluk faaliyeti olan denetimin yapılabilmesi için denetlenen kişilere mevzuat ile tanınmayan, zorunlu olmayan bir yükümlülük getirilemeyeceğinden, denetimler sırasında e-imzası bulunmayan hekimlerin ıslak imzalı tutanak düzenlemeleri önünde engel yoktur.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan denetimin kapsamını belirleyecek mevzuatta sıklıkla değişiklik yapılması, yargı kararlarının güncel mevzuata işlenmemesi nedeniyle kimi sorunlar yaşanabileceği de öngörülmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, muayenehanelerde yapılabilecek işlemleri belirleyen Ek-13 sayılı listesi iptal edilmiş ve yeni liste henüz yayınlanmamıştır. Özel sağlık kuruluşlarına ilişkin mevzuatın parçalı yapısı ve kimi hükümlerin kendi iç atıflarının da belirsiz hale gelmesi nedeniyle denetim işlemlerini yürütecek kişiler ve muhatabı hekimler açısından da belirsizlik oluşmuştur. Kişi ve kurumların uymakla yükümlü olduğu kuralların ve yaptırımların açık, anlaşılır ve ulaşılabilir olması hukuk güvenliği ilkesinin de gereğidir. Sağlık mevzuatının muhatap kurumlarla görüş alışverişi yapılarak sadeleştirilmesi, işleyişin ve denetimin niteliğini artıracaktır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi