Allianz Sigorta A.Ş. tarafından sağlık kurumlarına yönelik “Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi” başlatıldığı öğrenilmiştir. Proje, hekimlerin sigortalılar (hastalar) tarafından, sigorta şirketince belirlenecek sorularla “güven, iletişim, bilgilendirme” ölçütlerine göre değerlendirilmesine yöneliktir. Proje sunumunda ve sözleşme metinlerinde, hekime yönelik olumlu-olumsuz değerlendirmenin kurum puanlamasına yansıtılacağı ve kurumun üst veya alt sıralarda yer alma şeklinde bundan doğrudan etkileneceği, böylece sigortalının sağlık kurumunu tercih etme/etmeme yönünde karar verebileceği ifade edilmektedir.

Bir sigorta şirketi tarafından, sağlık hizmetinin niteliği itibariyle hekim ve sağlık çalışanlarıyla birlikte gerçekleştirilen bir ekip çalışmasını gerektirdiği, tanı koyma ve tedavi süreçlerinin hekim-hasta işbirliğini ve bu bağlamda karşılıklı sorumlulukları içerdiği, sağlık hizmetinin sunulduğu ortamlar ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının hizmetin niteliğini doğrudan etkilediği göz ardı edilerek, hastalara öznel bir değerlendirme yaptırılmak istenmesini uygun bulmuyoruz.

Bu konudaki görüşlerimiz sigorta şirketi ile paylaşılmış ve şirkete, gerçek anlamda sağlık hizmetinin niteliğinin belirlenmesi amacından uzak ve hasta yararı değil hasta memnuniyeti üzerine kurulu bir şekilde değerlendirme yapılmak istenmesinin, bilimsel ve etik açısından kabul edilebilir olmadığı bildirilmiştir. 

Söz konusu proje, düşük puanlama ile hekimlerin performans değerlendirmesinde kullanılmasına ve iş akdinin feshi dahil çeşitli sorunlara yol açabilecektir. Ayrıca, projeye bağlı olarak, elde edilen bilgilerin tıbbi deontoloji kurallarına aykırı olarak gerek kurumsal gerekse hekimler tarafından reklam ve tanıtım amaçlı kullanılması, hastaların puanlama sonuçlarına göre belirli sağlık kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmesi, hukuka aykırı veri toplanması ve paylaşılması gibi sonuçlar da doğabilecektir.

Projenin; hekim-hasta, hekim-sağlık kuruluşu ilişkilerini bozabileceği, sürekli bir değerlendirme baskısı yaratılmasının hekimin tıbbi karar alma süreçlerine olumsuz etki edebileceği değerlendirilmiştir.

Söz konusu projenin sağlık hizmetinin niteliğini artırmak amacına hizmet etmeyeceği ve sağlık ortamına olumlu bir katkı sunmayacağı görüşündeyiz. Meslektaşlarımızın bu ve benzeri projeler kapsamında önlerine getirilen sözleşmeleri, bu görüşleri dikkate alarak değerlendirmelerinin yararlı olacağı düşüncemizi hekim kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi 

Sigorta şirketine gönderilen yazı için tıklayınız.