Bilindiği gibi Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimi verecek eğitim görevlilerini 3359 Sayılı Yasaya uygun şekilde atamak yerine bu kadroları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2 Kasım 2011 tarihinden bu yana “vekaleten” demek suretiyle keyfi biçimde görevlendirmeler yaparak doldurmuştur, aynı usulle doldurmaya da devam etmektedir.

Bu nedenle Türk Tabipleri Birliği yazılı başvuru ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan, ülke genelinde yapılmış olan vekaleten görevlendirmelerin tümünün geri alınmasını ve ivedilikle 3359 sayılı Yasaya uygun şekilde eğitim görevlisi atamalarının yapılmasını istemiştir.

Bu talebin zımnen reddi üzerine tarafımızdan açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesi; Yasakoyucu tarafından eğitim ve araştırma hastanelerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerine ilişkin prosedürün açık bir şekilde düzenlenmesi karşısında Yasakoyucunun iradesi yönünde bağlı yetki içerisinde bulunan idarenin takdir yetkisinden bahsedilemeyeceği gibi, 3359 sayılı Yasada belirtilen bilimsel esaslara uygun şekilde yapılacak görevlendirmenin de personel hukukuna hakim olan liyakat ilkesine uygun olacağı gerekçesi ile davaya konu edilen işlemi iptal etmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından bu yargı kararının gereğinin, kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi, hukuka aykırı görevlendirme işlemlerinden vazgeçilerek 3359 sayılı Yasaya uygun atamaların ivedilikle yapılması beklenmektedir.

Mahkeme kararı için tıklayınız