Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 6.9.2016 tarihli Genelge ile özel hastanelerde hekimlerin çalışmaya başlamasını boş kadronun varlığına bağlı kılmış, kadro dışı geçici çalışma hakkını ortadan kaldırmıştır.

Bu Genelge’nin iptali için Birliğimiz iptal davası açmıştır.

Bilindiği üzere daha önce de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de bir sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilme, bir tıp merkezi veya özel hastanede kadrolu çalışma şartına bağlanmıştır.

TTB olarak açtığımız davalarda bu düzenleme iptal edilmiştir. Yönetmelikte Ağustos ayında yapılan düzenleme ile hekimin birden çok yerde çalışması tamgün çalışma anlamına gelen boş kadro şartına bağlanmamış, hekimlerin birden çok sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı çalışabileceği ifade edilmiştir.

Genelge Yönetmelikte izin verilen bu çalışma biçimini ortadan kaldırmaktadır. Yargı kararları ile Yönetmeliğe aykırı Genelgenin bu nedenle iptali istenmiştir. Yürütmeyi durdurma istemli açılan dava ile ilgili gelişmeler web sitemizden duyurulacaktır. Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Genelge için tıklayınız.

TTB tarafından açılan davanın dilekçesi için tıklayınız.