Türk Tabipleri Birliği, 16.06.2016 tarihinde yayımlanan “Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik”in tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin ihtiyaçlarına aykırı olan ve Danıştay tarafından daha önce iptal edildiği halde bu yönetmeliğe de taşınan düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtı.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri Ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı Ve İşbirliğine Dair Yönetmelikle ilgili hukuki süreç özetle şöyle gelişti:

-       İlk düzenleme “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” adı ile 18.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdi.

-       Türk Tabipleri Birliği, özetle tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin gereklerine, eğiticiler ve akademisyenlerin özlük haklarına aykırı, onların görüşlerini ve katılımını almaksızın hazırlanmış olmasının yanı sıra, yasa ile düzenlenmesi gereken konuların Sağlık Bakanlığı’nın yetkisine bırakılmış olması dolayısıyla Danıştay’da iptal davası açtı.

-       Danıştay 15. Dairesi, 04.12.2013 tarihli kararı ile yönetmelik hükümlerini iptal etti.

-       Sağlık Bakanlığı, Danıştay kararı sonrasında, aynı başlıklı yeni bir yönetmeliği 03.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe koydu.

-       Türk Tabipleri Birliği, bu yönetmeliğe karşı da iptal davası açtı.

-       Danıştay 15. Dairesi iki madde hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

-       Türk Tabipleri Birliği’nin itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), yönetmeliğin bir bütün olarak yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

-       Bu gelişmelerden sonra Sağlık Bakanlığı, yönetmeliğin bazı değişiklikler yaparak yeniden düzenlenmiş halini 16.06.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.

-       Türk Tabipleri Birliği, yapılan düzenlemenin yargı kararındaki hukuka aykırılığı gidermediği gibi, yönetmelik maddelerinin tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin ihtiyaçlarına bütünüyle aykırı olduğu gerekçesiyle, akademisyenlerin, eğitim görevlilerinin ve asistanların özlük haklarını, çalışma koşullarını olumsuz etkileyen maddelerinin iptalini istedi.

Türk Tabipleri Birliği tarafından 7 Eylül 2016 tarihinde yönetmeliğin üçüncü versiyonuna karşı açılan yürütmeyi durdurma istemli davada iptali istenen düzenlemeler ise şöyle:

-       Önceki yönetmelikte iptal edilen, “hastane yöneticisinin sağlık hizmetlerini aksatmama” yönündeki sorumluluğunu düzenleyen maddeye, yeni yönetmelikte sağlık hizmetlerinin yanında eğitim hizmetleri de eklenmesinin hukuka aykırılığı gidermediği belirtilerek, iptali istendi.

-       Eğitim hizmetleri sorumlusu ile idari sorumlunun yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin işleyişe açıklık getirilmemesi dolayısıyla ilgili maddenin; anabilim dalı ve bilim dalı başkanlarını eğitim sorumlusu olmaktan çıkararak, eğitim sorumlusu ve idari sorumluyu görevlendirme yetkisini Sağlık Bakanlığı tarafından atanan hastane yöneticisine bırakan düzenlemenin iptali istendi.

Yargı kararına aykırı bu düzenlemelerin yanı sıra;  

-   Nüfusu 750 bine kadar olan illerde Bakanlık ve Üniversitenin tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanıma gidilmesinin zorunlu kılınmasını,

-   Yine bu illerde üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezi açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’nın uygun bulmasına bağlanmasını,

-   İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımında Vali ile rektörün yetkili kılınmasını,

-   Birlikte kullanımdaki üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin uygulanacağına yönelik düzenlenmeyi,

-   Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağı hizmet bedellerinin Sağlık Bakanlığı’na ödenmesini,

-   Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde eğitim klinikleri tam olarak işlerlik kazanıncaya kadar “doğrudan gelir getirici faaliyeti olmayan” öğretim üyelerinin kadro unvan katsayılarının meslektaşlarına göre yarı oranda belirlenmesini,

-  Nüfusu 750.000’inin üzerinde olan illerde ise işbirliğine ilişkin usul ve esasların neler olduğu ve uygulamanın nasıl yapılacağının gösterilmemesini,

içeren maddelerin iptali istendi. Dosyada yürütmeyi durdurma istemi henüz görüşülmedi.

Ayrıntılı hukuki süreç için tıklayınız.