Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen “TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı” 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (AÜTF) Cebeci Kampusu 50. Yıl Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Çalıştaya; Hacettepe, Düzce, Ege, Ankara, Başkent, 19 Mayıs, Gazi, Okan, Marmara, Bezmi Alem, Süleyman Demirel, Ufuk, Yüzüncü Yıl, Osmangazi ve Turgut Özal Üniversiteleri Tıp Fakültelerinden yöneticiler, tıp eğitimcileri, ÖSYM temsilcisi, TTB, TTB Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK), uzmanlık dernekleri temsilcileri, Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Türk MSIC), tıp fakülteleri öğrenci temsilcileri, tıp öğrencileri ve hekimler katıldı.

Çalıştayda, kısa süre önce kamuoyuna yansıyan Sağlık Torba Yasa Taslağı’nda yer alan ve “TUS’u kazansanız bile zorunlu hizmeti tamamlamadan ihtisasa başlayamazsınız” anlamına gelen düzenleme, bunun yaratacağı sorunlar, TUS, zorunlu hizmet ve tıp eğitimi ele alındı. Daha önce konuya ilişkin olarak yapılmış olan anketin sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. TUS’un olumlu ve olumsuz yanları, TUS’un tıp eğitimine etkileri, zorunlu hizmetin yarattığı güçlükler ve sorunlar değerlendirildi.

Çalıştayın sonunda bir bildirge hazırlandı. Bildirgede, TUS’a hazırlık sürecinin tıp eğitimini olumsuz etkilediği belirtilerek, "Uzmanlık eğitimini hedefleyen tıp fakültesi öğrencileri detay teorik bilgiyi ezberlemeye yönelmekte, fakültedeki bilişsel ve pratik beceri eğitimlerine daha az zaman ayırmakta, bu da hekimlik niteliğinde eksikliğe yol açmaktadır" denildi. TUS dersanelerinin, bu sistemin bir başka olumsuzluğu olduğuna değinilen bildirgede, öğrencileri tıp eğitiminden uzaklaştıran TUS dersanelerine ihtiyaç duyulmasının önüne geçilmesi ve dersanelerin kapatılması gerektiği kaydedildi. Bildirgede ayrıca, Sağlık Torba Yasası'nın tıp fakültesi mezunlarını ilgilendiren söz konusu düzenlemesinin geri çekilmesi istendi. 

Bildirge, Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık Bakanlığı’na ve sağlıkçı milletvekillerine ulaştırılacak. Ayrıca, Torba Yasa Taslağı’nda yer alan söz konusu düzenlemenin TBMM’de gündeme alınmaması istenecek.

Çalıştay Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.

Anket sonuçları için tıklayınız.