Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde eş durumu mazeretinin düzenlenmesinde hekimleri büyük ölçüde dışlayan kurallar getirilmesi Danıştay 16. Dairesi tarafından hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştu. 

YD Kararına ilişkin haber için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı’nın bu karara itirazı üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, stratejik personel olarak kabul edilen hekimlerin eş durumu mazeretinden yararlanmada diğer sağlık çalışanlarından ayrı tutulmalarına sebep olan 20. maddenin 7. fıkrasının yürütmesinin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verdi.

Anılan Karar “Stratejik personelin eş durumu nedeniyle atanma taleplerinde, dava konusu Yönetmeliğin kapsamında bulunan stratejik personel dışındaki diğer personele uygulanan yukarıda yer verilen kuralların uygulanmayacağının öngörülmesine ilişkin dava konusu düzenlemenin; hukuka uygunluğu saptanan 4/1-m bendinde yer alan "stratejik personel" kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı hekim kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması nedeniyle, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” gerekçesine dayandırılmıştır. 

İDDK Kararı için tıklayınız. 

Danıştay 16. Daire Kararında, aile birliğinin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuattan bahsedilmiş, aile birliğinin korunmasını engelleyen kuralın objektif ve makul ölçü belirtmediğine işaret edilmişti. Kurul Kararında ise bu tartışmalara yer verilmeksizin, Yönetmeliğin stratejik personel tanımına ilişkin hükmü hukuka uygun bulunduğuna göre bunun eş durumu mazeretindeki uygulamasının hukuka aykırı bulunmasının doğru olmadığı değerlendirmesi ile sonuca gidilmiştir.

Diğer yandan, Danıştay 5. Dairesi, bireysel bir davada, hekimin eş durumu mazeretinin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin verdiği haktan yararlanma olanağının varlığı da gözetilerek değerlendirilmesi gerektiğine karar vermiş; aksi yöndeki İdare Mahkemesi Kararını bozmuştur. 

Danıştay 5. Daire Kararı için tıklayınız.

Danıştay İDDK Kararına karşı yeniden bir itiraz yolu bulunmamaktadır. Dosya, esasa ilişkin karar verilmesi için Danıştay 16. Daire’ye gönderilmiştir. Daire, esasa ilişkin Kararında yeniden bir değerlendirme yapacaktır. Bu Kararın, İDDK Kararı ile aynı olması şartı bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, hekimlerin zaten tabi oldukları mecburi hizmetin yanı sıra eş durumu mazeretinden yararlanmada da ayrıca bir kısıtlamaya tabi tutulmalarının hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırılığına ilişkin tartışma bitmiş değildir.

Bütün bunlardan başka, Yönetmelik kuralının yürütmesinin durdurulmasından sonra eş durumu mazeretinden yararlanan hekimlerin yapılmış olan atamaları kazanılmış hak niteliğindedir ve geri alınamaz. Ancak yeni atamalarda İdare, ilgili Yönetmelik kuralına göre işlem yapacaktır.