Sağlık Bakanlığı’na Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe konulmuştu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin gereklerine aykırı, öğretim elemanları ile eğitim sorumlularının haklarını, hukuki güvencelerini olumsuz etkileyen yönetmeliğin ve maddelerinin iptali için dava açmıştı.

Danıştay 8. ve 10. dairelerinden oluşan heyet, yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde düzenlenen eğitim sorumlusunu görevlendirme yetkisinin başhekimliğe tanınmasını kanuna aykırı bulmuş fakat diğer maddeler yönünden yapılan yürütmeyi durdurma ve iptal istemini reddetmişti. TTB Hukuk Bürosu da bu karara itiraz etmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri, TTB’nin itirazını kısmen kabul etti. Yapılan incelemede yönetmeliğin 11. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintilerin döner sermaye gelirlerinden ayrılacağına ilişkin düzenlemenin de hukuka aykırı olduğunu tespit etti ve yürütmenin durdurulması kararı aldı. Karara Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görüşünün alınmamış olması gerekçe gösterildi.

Kararın tamamı için tıklayın.