Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 12.12.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yine değiştirildi.

Türk Tabipleri Birliği,  sağlık hizmetinin niteliğini ve hekimlerin çalışma haklarını olumsuz etkileyecek düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açmıştır. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruşları değişikliklerine ilişkin açılan davada özetle;

  • Yan dal uzmanı olan hekimlerin,  sahip oldukları uzmanlık diplomalarına dayalı olarak sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra etme olanaklarının yasal dayanağı olmaksızın kısıtlanmasına ilişkin değişikliğin,
  • Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verilerinin hastanın rızası aranmaksızın sınırsız biçimde toplanmasına, anonim hale getirilememesine dair düzenlemenin,
  • Birden çok ilde çalışmayı toplum yararı, sağlık hakkı, bilimsel gerekçeler ve hekimin özlük haklarına aykırı olarak sağlık sermayesinin kar ihtiyacına yönelik olarak işverenin çalıştırma yetkisi biçimde  düzenleyen değişikliğin,
  • Özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip/uzman tabipleri, işin iyi yapılması ve hekimlerin çalışma hakkını yok sayarak, sağlık sermayesinin iradesini belirleyici kılarak başka bir özel hastanede nöbet tutturma şeklinde sınırlayan düzenlemenin,
  • Özel hastanede çalışanların bir başka sağlık kuruluşunda çalışabilmesini, işin iyi yapılması ve hekimin iradesini esas alarak değil sağlık sermayesinin isteğine tabi kılan “ kurumsal sözleşme düzenleme” zorunluluğunun,
  • Ayakta Teşhis Ve Tedavi Merkezlerinde Yapılabilecek ve Yapılamayacak İşlemler Listesinin hastaların yararını, güvenli işlem gerekliliğine ilişkin bilimsel süreçleri işletmeden  değiştirip sınırlandıran düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmiştir.

Açılan dava ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır.

Dava dilekçesi için tıklayınız.