TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Çalışma Yönergesi

1419/2019
16.05.2019

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun (TTB İSİH) bir önceki Kol toplantısında alınan karar doğrultusunda İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu’nca hazırlanıp, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu tarafından son şekli verilen ''TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Çalışma Yönergesi'' taslağı ektedir.

Yönerge taslağına, tabip odaları komisyonlarında değerlendirilmesi sonrasında, 26.05.2019 tarihinde yapılacak olan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısında tartışılarak son şekli verilecektir.

Taslağın odanız komisyonu, komisyon yok ise oda yönetim kurulunuzda değerlendirilmesini, görüş ve önerilerinizi kol toplantısında paylaşmak üzere en geç 23 Mayıs 2019 tarihine kadar yazılı olarak  [email protected]  adresine iletmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ
KOLU ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun çalışma esasları ile Kol’un TTB Merkez Konseyi ve diğer organlarıyla eşgüdümünü sağlayacak işleyiş, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, TTB Merkez Konseyi, tabip odaları yönetim kurullarını, işçi sağlığı ve işyeri hekimliği komisyonlarını, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile Kol faaliyetlerinde yer alacak hekimleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 6023 Sayılı TTB Kanunu’nun 4. ve 59. maddelerine ve 29.06.1996 tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe giren ‘Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi” 23. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-  Bu yönergede geçen;

Kol: TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolunu,

Komisyon: Tabip Odaları bünyesinde kurulu İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonlarını,

Üye: Tabip Odası üyelerinden Kol çalışmalarına katılan Oda temsilcilerini,

Yürütme: Kol Yürütme Kurulu'nu,

Gündem:  Kol ve Yürütme Kurulu toplantı gündemlerini,

Başkan:  Kol Başkanını,

Sekreter:  Kol Sekreterini,

Konsey: TTB Merkez Konseyi’ni,

Konsey Temsilcisi: Yürütme toplantılarına katılmak üzere TTB Merkez Konseyi tarafından görevlendirilen Konsey Üyesini

ifade etmektedir.

Kolun Oluşumu

Madde 5- Kol, Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi’e uygun olarak en az beş Odanın görevlendirdiği üyelerin Kol oluşturmak üzere bir araya gelmesiyle oluşur.

Kolun Görevleri

Madde 6- Kol’un görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    i.  Çalışanların, çalışma ortamlarından kaynaklanan sağlık sorunlarını belirlemek ve bunlara karşı koruyucu önlemlerin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirmek,

  ii.  İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının temel bileşenlerinden işyeri hekimlerinin özlük haklarının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele vermek,

iii.  İşyeri hekimlerinin TTB çatısı altında örgütlenmelerini sağlamak,

iv.  İşçi sağlığı alanıyla ilgili politikaların oluşturulmasına katkı sunmak,

  v.  İşyeri hekimlerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi için mezuniyet sonrası eğitimler ve bilimsel etkinlikler düzenlemek,

vi.  Sağlık ortamında ve toplumda işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda duyarlılık oluşturmak ve bu bağlamda etkinlikler düzenlemek,

vii.  İşçi sağlığı alanında çalışmalar yapan ulusal veya uluslararası sivil toplum örgütleri, odalar, sendikalar, üniversiteler ile iletişimi, dayanışmayı ve işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek, ortak çalışmalar yürütmek,

viii.  İşçi sağlığı ile ilgili konularda Konseye danışmanlık yapmak,

ix.  İşçi sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında görüş oluşturmak,

  x.  İşçi sağlığı alanında araştırmalar yapmak ve bunları yayınlamak,

xi.  Tıp eğitimi kapsamında işçi sağlığına ilişkin konuların yeterli ve nitelikli olarak ele alınması için çalışmalar yürütmek,

xii.  Kol Çalışma Programını hazırlamak ve Konsey’in onayına sunmak

xiii.  .Konsey tarafından verilen görevleri yapmak.

Kolun Toplanma Yöntemi

Madde 7- Kol, biri Aralık ayında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. İki toplantı arasındaki süre altı ayı geçemez.  

Yürütmenin kararı veya beş Odanın İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonunun ortak başvurusu ile Kol olağanüstü toplanır.

Kol toplantıları tüm hekimlerin katılımına açıktır. Ancak Odalar, Oda tarafından  görevlendirilmiş bir üye tarafından temsil edilir, Oda temsilcisi seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Kolun Çalışma Yöntemi

Madde 8-. Yürütme, toplantı gündemini, bir önceki Kol toplantısının kararlarını, Yürütme kararlarını ve komisyonlardan gelen önerileri gözeterek oluşturur.

Kol toplantı gündemi en geç toplantıdan 15 gün önce Sekreter tarafından  Konsey’e sunularak tüm Odalara ulaşması sağlanır. 

Komisyonlar toplantıdan önceki 15 güne kadar gündem önerebilir. Toplantı günü gelen gündem önerileri Kol toplantısında hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile toplantı gündemi haline gelir.

Kol, kararlarını oy birliği ile almaya çalışır. Oy birliğinin mümkün olmadığı durumlarda kararlar toplantıya katılan odaların oy çokluğu ile alınır.

Alınan kararlar toplantıdan sonraki 15 gün içinde Sekreter tarafından Konsey’e sunulur ve tüm Odalara ulaştırılması sağlanır.

Yürütmenin Seçimi

Madde 9- Yürütme en az 5 en fazla 11 üyeden oluşur. Yürütme’yi oluşturacak üye sayısına Kol karar verir.

Yürütme, Konsey seçimlerinden sonraki ilk Kol toplantısında Odaları temsil eden üyeler tarafından gizli oy açık tasnif usulüyle iki yıllığına seçilir. Yürütme, yeni Yürütme oluşturuluncaya kadar görevine devam eder. Bir Yürütme üyesi en fazla iki dönem üst üste görev alabilir. Aradan bir dönem geçmedikçe yeniden görev alamaz.

Üyeler Yürütme için aday olabilir ya da aday gösterilebilir. Yapılan seçim sonucunda adaylar aldıkları oy sıralamasına göre Yürütme’yi oluşturur, diğer adaylar yine sıralamaya göre yedek olarak belirlenir. Adayların eşit oy alması durumunda sıralama kura ile belirlenir. İki toplantıya üst üste mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Boşalan üyelik durumunda sırasıyla yedek üyeler Yürütmeye davet edilir.

Yürütme faaliyetlerini Konsey'in faaliyetleri, tutum ve kararları ile uyumlulaştırmak ve TTB'nin diğer organları ile koordine etmek üzere Yürütme toplantılarına bir Konsey Temsilcisi katılır.

Yürütmenin Toplanma ve Çalışma Yöntemi

Madde 10- Yürütme ilk toplantısını en geç seçildiği toplantıdan sonraki bir ay içinde yapar. Bu toplantıda Yürütme,  gizli oy açık tasnif usulüyle bir başkan ve bir sekreter belirler. Sonraki toplantıların tarihlerine Yürütme Kurulu karar verir. İki toplantı arasındaki süre 3 ayı geçemez.

Yürütme için toplantı yeter sayısı,  üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır.

Başkan, Kolun ve Yürütmenin temsilcisidir.

Sekreter, toplantı gündemlerini belirler ve en geç toplantıdan yedi gün önce tüm Yürütme üyelerine elektronik ortamda bildirir, toplantılarda raportör olarak kararları, görüşleri, tartışmaları yazıya geçirir ve ilgililere iletir. Sekreter toplantı gündemini, bir önceki Yürütme toplantısının kararlarını, Yürütme üyelerinin gündem önerilerini gözeterek oluşturur.

Yürütme üyeleri toplantıdan önceki 10 güne kadar gündem önerebilir.

Toplantıda Yürütme,  katılanların oy çokluğuyla gündeme yeni maddeler ekleyebilir, kimi gündem maddelerini görüşmekten vazgeçebilir ya da erteleyebilir.

Yürütme,  kararlarını oy birliği ile almaya çalışır. Oy birliğinin mümkün olmadığı durumlarda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olduğu durumlarda Başkan'ın oyu belirleyicidir.

Yürütme toplantıları Odaların gereksinimlerine yanıt vermek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere farklı tabip odaları bünyesinde düzenlenebilir.

Toplantılara gündem gereksinimine göre, ele alınan konu ile ilgili uzmanlar davet edilebilir.

Yürütmenin Görevleri

Madde 11- Yürütmenin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    i.  Yönergede tanımlanan ve Kol toplantılarında belirlenen görevleri uygulamaya geçirmek,

  ii.  Çalışma programında belirlenen sorumlulukları yerine getirmek,

iii.  Çalışmalarını gerektiğinde alt çalışma grupları oluşturarak yürütmek,

iv.  Bilim Eğitim Kurulu ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin alanda etkinliğinin artırılması için işbirliği içinde olmak ve önerilerde bulunmak,

  v.  Kolda kabul edilmiş çalışma programını ve yönergeyi Konseyin onayına sunmak,

vi.  Başkan veya bir Yürütme üyesinin gereklilik durumunda Konsey toplantısına katılımını ve Konseyi bilgilendirmesini sağlamak,

vii.  Üç ayda bir Kol çalışmalarına ilişkin rapor düzenleyerek Konseye ve diğer kollara iletmek,

viii.  Her Büyük Kongre öncesi Konseyin çalışma raporuna eklenmek üzere Kol Çalışma Raporu’nu düzenlemek ve Konseye iletmek.

ix.  Tabip odalarında komisyon kurulması için çaba harcamak ve girişimlerde bulunmak,

  x.  Başkan veya bir Yürütme üyesinin Genişletilmiş Yönetim Kurulu ve Temsilciler Meclisi toplantılarına katılımını sağlamak.

Madde 12- Oda temsilcilerinin Kol toplantılarına katılımları için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri ilgili odalar, Yürütme üyelerinin toplantılara katılımı için gerekli ulaşım ve konaklama giderleri Konsey tarafından karşılanır.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 13-  Bu yönerge Kol kararı ile Konsey onayına sunulur. Konsey'in onayı ile yürürlük kazanır. Yönerge'nin yürütülmesinden Merkez Konseyi sorumludur.