Aidatların ödenme zamanı

1057/2017
21.06.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu   :Aidatların ödenme zamanı hakkında.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 8. maddesine göre oda aidatlarının ödeneceği tarihler Büyük Kongrece tespit edilir.

Büyük Kongre kararı ile kabul edilmiş olan Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca oda aidatlarının ödenme zamanı 2011 yılına kadar Haziran ayı sonudur. 26.6.2010 tarihli 59. Büyük Kongre’de söz konusu Yönetmelik’te değişiklik yapılarak “Üye aidatları her yıl Aralık ayı sonuna kadar ödenir. Zamanında ödenmeyen aidatlara günlük olarak yasal faiz uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir.

1-2.7.2011 tarihli 60. Büyük Kongre’de ise, aidatların Haziran ayı sonuna kadar ödenmesine şeklinde bir karar alınmıştır.

Her iki kural arasında ortaya çıkan çelişki 60. Büyük Kongre kararının sadece, Kongre’yi izleyen yıl olan, 2012 yılı için uygulanması, Yönetmelik hükmünün ise genel düzenleme olması sebebiyle 2012 yılı hariç diğer yıllar için uygulanması suretiyle giderilmelidir. Zira, sonraki yıllarda alınan Büyük Kongre kararlarında aidatın yılı içinde ödenmesine olanak veren şekilde taksitlendirilmesi halinde faiz alınmayacağına ilişkin düzenlemelere gidilmiş olması da aidatın ödeme zamanının ilgili yıl sonuna kadar belirlendiğini göstermektedir.

Sonuç olarak; üye aidatlarının ödenme zamanı ilgili yılın Aralık ayı sonudur. Aidat ilgili yıl içinde ödenmediğinde günlük yasal faiz uygulanır. Uygulamanın buna göre yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri