Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi

792/2017
09.05.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi (Seçimsiz), çoğunluk aranarak 3 Haziran 2017 tarihinde saat 09.30-17.00 arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindeki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, 10 Haziran 2017 tarihinde (Devlet Su İşleri Konferans Salonu-Yücetepe/Ankara) adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 60. maddesinin 2.fıkrasında “Kongreye gidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol ve zaruri masrafları ödenir. Bu suretle Kongreye iştirak edecek....tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gerekli mezuniyet verilir.” hükmü bulunmaktadır. Büyük Kongre delegelerinin yukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

TTB 68. Büyük Kongresi’nin (Seçimsiz)  Türk Tabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlu sonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Not:

Ekteki yazı odanız delegelerine e-posta ile iletilmiştir. Herhangi bir nedenle ulaşmaması durumu göz önüne alınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

 


 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
68. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMSİZ)
GÜNDEMİ
(10 Haziran 2017)

10 Haziran 2017 Cumartesi
Saat:09:30

-Açılış ve Divan seçimi

-Saygı duruşu

-Büyük Kongre Gündeminin okunması ve varsa değişiklik önerilerinin oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın açış konuşması

-Konukların konuşmaları

-Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

-Mali Raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini Bütçenin görüşülerek oya sunulması

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

YER:     Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA