İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı

558/2017
31.03.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

İşyeri hekimliği yapmakta olan bir çok meslektaşımızın tabip odasına üye olmadan işyeri hekimliği faaliyeti yürüttüğü gözlenmektedir.

Odanız bölgesindeki işyeri hekimlerinin güncel bilgilerine ulaşılması açısından ekteki dilekçe ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, oda bölgenizdeki işyeri hekimlerinin çalıştıkları işyerlerini de gösteren güncel listelerinin istenebileceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Emek Mah. 17. Cad. No.13
ANKARA

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Odamız, Anayasa'nın 135 inci maddesi ile 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası hükümlerine göre kurulmuş ve "kamu tüzel kişisi" kabul edilmiş bir meslek örgütüdür.

Anılan 6023 Sayılı Yasa'da tabip odalarının görev, yetki ve sorumlulukları sayılırken; "mesleki deontolojiyi korumak",  "meslek geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak", "halkın sağlık hakkını korumak", "azalarını muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sahaları bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanunların ve bunlara bağlı nizamname ve talimatname hükümlerinin tatbikatında meslek ve meslektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevziinin adilane bir surette düzenlenmesine çalışmak", "Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla karşılıklı işbirliği yapmak", "Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendiren işlerde resmi makamlardan yardım sağlamak" hükümleri de yer almaktadır.

Yine 6023 Sayılı Yasa'nın 5.maddesinde, "Özel kurum ve işyeri tabipleri; çalıştıkları yerlerin sağlık hizmetlerinin başka bir yerde ikinci bir görev yapmalarına elverişli bulunduğu tabip odaları idare heyetince kabul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun, diğer bir kurum ve işyerinin tabipliğini alamazlar. Tabip odaları idare heyetleri; tayin hususunda vaki müracaatları, iş hacmi, vazifenin Tabipler arasında adilane bir surette tevzii, hizmetin iyi yapılması ve benzeri sebepler dairesinde tetkik eder ve esbabı mucibeli bir karara bağlar. Gerek tabipler ve gerekse bunları istihdam eden bilumum daire, müessese ve işyerleri, tayin, nakil, işten ayrılma ve sair suretlerle hasıl olan değişiklikleri en geç 15 gün zarfında mahalli tabip odalarına bildirmeye mecburdurlar" hükmü; 7 nci maddede ise "Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler" hükmü yer almaktadır.

Odamız, anılan emredici yasa hükümleri ile düzenlenen kamusal görev ve sorumluluklarını yerine getirmede, işyeri hekimliği yapan hekimlerin güncel bilgilerine ihtiyaç duymaktadır.

İzmir Tabip Odası tarafından Bakanlığınıza bu yönde yapılan bir başvurunun, reddi üzerine açılan davada; Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından verilen 06.01.2017 tarih ve 2016/1517 E., 2017/35 K. sayılı kararla, Bakanlığınızın söz konusu bilgileri vermemesinin ve devamında Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurumu'nun aynı yöndeki tasarrufunun hukuka aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Benzer şekilde, aile hekimlerinin listesine ilişkin bilginin verilmemesi üzerine Antalya Tabip Odası tarafından açılan davada Antalya 4. İdare Mahkemesi, “meslek kuruluşu olan davacının, üyeliğe davetle ilgili olarak yürüteceği sürece esas iletişim bilgilerinin bildirilmesi başvurusunun karşılanmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.Bu durumda, yasal şartları oluştuğu halde, davacının bilgi edinme başvurusunun reddine ilişkin işlemde sebep yönüyle hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle 26/08/2015 tarihli, 45699457/499 sayılı Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü işleminin iptaline karar vermiştir.

Bu nedenlerle; odamız bölgesinde görev yapan işyeri hekimleri ile çalıştıkları kurumların bilgilerinin, Bilgi Edinme Hakkı da dikkate alınarak 15 gün içinde yazılı olarak iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.