Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi

272/2017
16.02.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, özellikle yurtdışında görev yapacak olan hekimlerden, mesleki faaliyetlerinin yürütümüne ilişkin olarak haklarında herhangi bir olumsuz kayıt bulunup bulunmadığı yönünde bir sicil bilgisi istenmektedir.

Bilindiği gibi tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hekimlerin mesleki denetimleri meslek kuruluşu tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle ilgili kurumlar, hekimler hakkındaki sicil belgelerini hekimlerin meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nden istemektedirler.

Bu amaçla TTB Merkez Konseyi’nce gerek tabip odaları tarafından verilen ve itiraz üzerine TTB Yüksek Onur Kurulu tarafından incelenerek kesinleşen uyarı, para ve meslekten men cezalarına ve gerekse itiraz edilmediğinden tabip odalarında kesinleşen uyarı ve para cezalarına ilişkin arşiv kaydı tutulmaktadır. Elbette bu kayıtların oluşturulması için Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’nin 26. maddesinin 3. fıkrası gereğince, tabip odalarının onur kurulu tarafından verilen ve itiraz edilmediğinden kesinleşen kararların tarafımıza bildiriminin titizlikle yapılması gerekmektedir.

Verilecek sicil bilgilerinin güvenilirliği bakımından, yurt içi ya da yurtdışı kurumlar tarafından istenen sicil belgelerinin merkezi kayıtlar kontrol edilerek hekimin tüm tabip odaları bölgesinde herhangi bir ceza kaydı bulunup bulunmadığı araştırılarak verilmesi önem taşımaktadır. 

Bu nedenle sözü edilen belgeler, tabip odası tarafından değil, merkezi kayıtlara dayanılarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenmekte olduğundan, doğrudan doğruya tabip odalarına ulaşan belge istekleri üzerine  istek yazısının, doktor bilgi bankasından alınmış kayıt örneğinin, hekim hakkındaki tabip odasında tutulan sicil özetinin ve belge ücretinin ödendiğine dair dekontun üst yazıya eklenmek suretiyle Türk Tabipleri Birliği’ne iletilmesi gerekeceği hususunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri