Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi

165/2017
31.01.2017

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Konu     :Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi hakkında.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il sağlık müdürlüklerine gönderilen 23.1.2017 tarih ve E.99-143 sayılı bir yazı ve buna dayalı olarak il sağlık müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazılarla özel sağlık kuruluşlarının ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasının yasal zorunluluk olduğu belirlemesiyle fiyat tarifelerinin onaylatılmak üzere 10.02.2017 tarihine kadar gönderilmesi istenmektedir.

Bu yazılarda, özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmetlerine ilişkin uyguladıkları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasını gerektiren neden gösterilmediği gibi özel sağlık kuruşlarının birbirinden farklı ücretleri içeren tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından hangi ölçüte göre değerlendirilerek onaylanacağına ilişkin bir açıklık da bulunmamaktadır. Kaldı ki Sağlık Bakanlığı’nın bu yönde bir yetkisi de yoktur.

Özel sağlık kuruluşlarının ücret tarifesinin belirlenmesinde yetkili kurumlar kanunlarla belirlenmiştir. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 28. maddesine göre muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler oda yönetim kurulu tarafından düzenlenir, Merkez Konseyi tarafından onaylandıktan sonra Sağlık Bakanlığına bildirilir.

Diğer yandan, özel hastanelerde yatan hastaların yatak ve tıbbi bakım ücretlerinin üst sınırı, Hususi Hastaneler Kanununun 28. maddesi ve Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 55. maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenebilir.

Her ne kadar, 663 sayılı KHK’da ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda genel nitelikte bir kuralla, gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının ücret tarifelerinin belirlenmesi veya onaylanmasına ilişkin olarak Sağlık Bakanlığına bir yetki verilmiş ise de, anılan yetkinin özel yasa ile bir başka kurumun yetkili olarak belirlenmiş olduğu bir alanda kullanılabilmesi söz konusu değildir. Bir başka anlatımla, 6023 sayılı Yasayla özel olarak düzenleme yapılarak muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren tarife düzenleme yetkisi Türk Tabipleri Birliğine verilmiş iken, özel sağlık kuruluşlarının bu alanlarda uygulayacakları tarifenin Sağlık Bakanlığı tarafından ayrıca belirlenmesi veya onaylanması söz konusu olamaz.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 23.1.2017 tarih ve E.99-143 sayılı bir yazı ve buna dayalı olarak il sağlık müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına gönderilen yazıların sadece özel hastanelerin yatak ücretlerinin belirlenmesi bakımından değerlendirilmesi mümkündür. Bunun dışında, özel sağlık kuruluşlarının, Sağlık Bakanlığına onaylanmak üzere herhangi bir tarife göndermelerini gerektiren yasal bir kural ya da Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükmü olmadığından, meslektaşlarımız ve sağlık kuruluşlarının uyguladıkları ücretlere ilişkin herhangi bir tarifeyi onaylatmak üzere Sağlık Bakanlığına göndermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na da yazı gönderilmiş olup ekte paylaşılmıştır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri