TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi

1796/2016
30.11.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi

Türkiye’de uzmanlık eğitiminde nitelik ve niceliğin korunması, asistan ve genç uzman hekimlerde eğitim, özlük ve çalışan güvenliği haklarına dair bilinç yaratılması, yaşanan hak kaybı ve ihlallerine karşı danışmanlık ve destek verilmesi, bu hekim grubunun çıkarlarının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde temsilinin güçlendirilmesi için TTB bünyesinde çalışan Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde toplanmış ve yeniden yapılanma kararı almıştır.

Bu kapsamda alınan karardan biri tıpta uzmanlık eğitimi ve asistan hekimlerin çalışma koşullarının düzenli takibidir. Bu amaçla bir anket hazırlanmış, ilk sonuçlarının 8 Aralık 2016 tarihinde analiz edilerek,  10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek TTB – UDEK XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nda sunulması planlanmaktadır.

Ancak anket sonuçlarının daha geniş örneklemle sunulabilmesi için, duyuru ve kayıtlar 1 Şubat 2017’ye kadar sürecektir. Anket sonuçları bu tarihten sonra raporlaştırılacak, bu sonuçlardan 14 Mart haftasında kullanılacak yazılı ve görsel materyallerin hazırlanmasında yararlanılacaktır.

Asistan hekim sorunlarını ve tıp eğitiminin güncel durumunu ortaya koyabilmesi için, ankete en geniş asistan hekim katılımının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu hedefle aşağıdaki adreste yer alan anketin 8 Aralık 2016 tarihine kadar yoğun biçimde, ardından da düzenli tekrarlarla üyeleriniz ve iletişim kanallarınız üzerinden asistan hekimlere ulaştırılması konusunda gereğinin yapılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri

Anketin bağlantısı: http://anket.istabip.org.tr/index.php/641861?lang=tr