TTB 67. Büyük Kongre Kararları

958/2016
17.06.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

10-11 Haziran 2016 tarihinde toplanan TTB 67.Büyük Kongresi’nde alınan kararlar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 67. BÜYÜK KONGRE KARARLARI

10-11 Haziran 2016

1-“Büyük Kongre’de görüşülecek karar önerileri, en geç Mayıs ayının sonuna kadar Merkez Konsey’e iletilir.

Karar önerilerinin, örneği Merkez Konsey tarafından hazırlanan forma uygun olarak düzenlenmesi gereklidir.

Belirtilen zamandan sonra gelen veya içeriği ilgili forma uygun olmayan önergeler ancak Büyük Kongre’nin alacağı kararla gündeme alınıp görüşülebilir.

Merkez Konsey, bu Karara uygun olarak karar önerisi formunu hazırlar ve Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesinde gerekli düzenlemeyi üç ay içinde yapar.”

2-Tabip odası aidatları kayıt ücreti, belge ücreti ve Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Uygulamaları ücretlerine ilişkin olarak;

a. Üye aidatlarının 2017 yılında, 2016 yılı için belirlenen rakamların Vergi Usül Yasası 298 inci maddesi uyarınca 2016 yılında açıklanan yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesine;

b. 2018 yılında ödenecek üye aidatları, kayıt ücreti ve belge ücretlerine ilişkin yeni bir karar alınmaması halinde, 2017 yılı için saptanan rakamların Vergi Usül Yasası 298 inci maddesi uyarınca 2017 yılında açıklanan yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesine;

c. Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenebilmesine imkan veren biçimde taksitlendirilerek tahsiline ilişkin işlem yapılması (kredi kartına taksit, maaş hesabına talimat, vb.) halinde ilgili aidattan herhangi bir faiz alınmamasına,

d. Tıpta uzmanlık ana dal asistanlarından, Türk Tabipleri Birliği Yasasının 7. maddesinin ikinci fıkrasına göre odaya üye olmak zorunda olmadığı halde üye olan tabipler için belirlenen aidatın yarısının alınmasına,

e. Üye aidatlarının yılbaşında ve o andaki statüye göre belirlenmesine, hekimin statüsünde yıl içindeki değişimlerin dikkate alınmamasına,

f.Hekimlik Uygulamaları Veritabanı uygulamaları bağlamında, haricen yapılması istenen hesaplamalar ve değerlendirmeler için, işin niteliği ile harcanacak emeğin niteliği gözetilerek belge ücretinin 100 katına kadar ücret belirlemeye ilişkin olarak Merkez Konsey’e yetki verilmesine,

g.Yeniden değerleme oranına göre arttırılan aidat miktarının yıllık tutarının gerektiğinde aşağıya doğru beş liranın katlarına yuvarlanmasına ilişkin olarak Merkez Konsey’e yetki verilmesine, ” oybirliğiyle karar verildi.

3-“65 yaşından büyük ve emekli olan üyeye düzenlenen kimlik kartlarından ücret alınmamasına,

Bu kartların Merkez Konseyi tarafından ücretsiz olarak düzenlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

4-“Yeni kayıt olan hekime verilen kimlik kartından ücret alınmamasına ve bu kartlar için Merkez Konsey’e ödenecek ücretin ilgili oda tarafından karşılanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

5-“Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz”un kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6-“Üye sayısını 01.06.2017 tarihine kadar yüzün üzerine çıkartamayan odaların tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla yakın bir odaya bağlanması hususunun 2017 yılında yapılacak Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinde görüşülmesine oyçokluğu ile karar verildi.”

7- Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının gözden geçirilmesiyle güncellenmesi gereken hükümlerin bulunması halinde yapılacak hazırlığın Büyük Kongre’ye sunulması için Merkez Konseyin görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

8-Odaların Merkez Konseyine birikmiş borçlarının ödenmesi ile ilgili olarak ilgili odaların da katkı ve katılımıyla yapılacak çalışma sonucu tespit edilecek çözüm önerisinin bir sonraki Büyük Kongre’ye sunulmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın bir vakıfta meydana gelen ve çocukların cinsel istismara uğradığına ilişkin iddialarla ilgili olarak ”Buna bir kere rastlanmış olması hizmetleri ile ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz E….. Vakfı’nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz, ama öteki taraftan bunu yapan kişi için de sıfır toleransla hukuki açıdan bütün takibimizi yapıyoruz" demek suretiyle; yaşanan ağır suçu ve mağdur çocukların yaşadıkları travmaları önemsiz göstermeye yönelik söylem ve tutumu sebebiyle , Dr. Sema Ramazanoğlu’nun kınanmasına oyçokluğu ile karar verildi.

10-Divana iletilen diğer karar önerileri, dilek ve temenni niteliğinde olduğu anlaşılmakla okunmak suretiyle, oylanmaksızın Büyük Kongre’nin bilgisine sunuldu. Bu öneriler değerlendirilmek üzere Divan Tutanağı ekinde Merkez Konseyi’ne teslim edilmesine karar verildi.

 

Ek: Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz

HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ
ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN
KILAVUZ

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları başta olmak üzere mevzuatın sağlık hizmetlerinde tanıtımın sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeleri gözetilerek aşağıdaki uygulama esasları belirlenmiştir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşları ile bütün hekimler bu ortamın kullanımında sağlık hizmetinin özelliği ve tıp mesleğinin saygınlığını dikkate alarak kendilerini bu ilke ve kurallarla bağlı sayarlar.

1.      Hekimler, yürüttükleri mesleki faaliyete, sağlık kurum ve kuruluşları da sundukları sağlık hizmetine ilişkin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun biçimde internet ortamında yer alabilirler. Bu konuda sosyal medya mecralarının kullanımı da aynı ilkelere tabidir. 

2.      Hekimler internet sitelerinde ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığı ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvan dışında bir isim ya da ibare kullanamazlar.

3.      Sağlık kurum ve kuruluşları, ruhsatında kayıtlı isim dışında herhangi bir isim ya da ibareye yer veremez. Hangi branşlarda hizmet verildiğini, adresini, iletişim bilgilerini, çalışma saatlerini ve sağlık personelinin adını, soyadını, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığını ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvanını belirtebilirler.

4.      Hekimler, internet sitelerinde “kişisel bilgiler”  başlığı altında, aldığı eğitimlere, 1219 sayılı Yasada belirlenen uzmanlık alanında kazanılmış uluslararası yeterliliklerine/unvanlarına, bilimsel yayınlarına, bilimsel toplantılardaki konuşmalarına, düzenlediği toplantılara, ödüllerine, yerli ve yabancı uzmanlık dernek ve kuruluşlarına üyeliklerine, idari ve danışmanlık görevlerine yer verebilirler. 

Hekimler, meslek uygulamaları ile ilişkilendirmeksizin mesleki olmayan etkinliklerine de yer verebilirler.

5.      Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte, toplumu bilgilendirmeye yönelik içerik paylaşılabilir. Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez. Verilen bilginin kaynağı ve son güncelleme tarihi belirtilmelidir.

6.      Her bilgilendirme sayfasının altında "Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz." ifadesi, en az diğer yazılarla aynı puntoda ve kolaylıkla fark edilebilir biçimde yer almalıdır. Günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı, hatalı ya da doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere yer verilemez.

7.      Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren (ifade, yazı, fotoğraf, video, röportaj, haber vb.) ögelere hiçbir şekilde yer verilemez.

8.      Hastaların sır kapsamındaki bilgileri hiçbir biçimde paylaşılamaz. Hasta mahremiyetinin korunması için her türlü önlem alınır.

9.      Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerek yönlendirme de yapılamaz.

10.  Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerine yer verilemez.

11.  Deontoloji kurallarına ve hasta haklarına uymayan, abartılı, insanları yanıltıcı, korku veya paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, gerçeğe aykırı ifadeler kullanılamaz.

12.  Meslektaşlar ve/veya sağlık kurum ve kuruluşları arasında rekabete yol açan, hekimliğe ve sağlık kuruluşlarına ticari bir görünüm veren, reklam niteliğinde, kendilerini, sundukları hizmeti ya da sağlık kurum ve kuruluşunu öven, ön plana çıkaran, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile hekimleri kötüleyen ibarelere yer verilemez.

13.  Hekim hakkında veya sağlık kurum ve kuruluşu ile burada görev yapan sağlık personeli hakkında, hastalara ait değerlendirmelere, görüş bildirimine, teşekkür ilanlarına yer verilemez.

14.  Mesleki birlikler ve dernekler, bilimsel dergiler ile diğer mesleki kuruluşlara ait sitelere yönelik olanlar dışında yönlendirici link verilemez.

15.  Muayenehane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarının fiziki ortamı ile tıbbi cihaz veya donanımlara ilişkin ifade ve görüntüler kullanılamaz.

16.  İnternet ortamında hasta bizzat muayene edilmeden, yöneltilen soruların yanıtlanması suretiyle tedavi önerilerinde bulunulamaz. Bu yolla hasta, belirli bir hekim ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilemez.

17.  İnternet ortamındaki siteler/forumlar kullanılarak hasta yönlendirilemez, aracılık faaliyeti yapmakta olan sitelere üye olunamaz, ticari kuruluşlardan bu nitelikte bir hizmet alınamaz.

18.  Arama motorlarında internet sitesinin bulunabilir olması için hekimin veya sağlık kurum ve kuruluşunun ruhsatında yer alan bilgiler dışında anahtar kelimelere yer verilemez.

19.  Herhangi bir ücret, kampanya ya da indirim bilgisine veya hizmetin ücretsiz olduğuna ilişkin ifadelere yer verilemez.

20.  Tüm kurallar internet sitesinin yabancı dillerdeki görünümleri için de geçerlidir.

21.  Bu kılavuzda yer almayan durumlar, 1219 sayılı Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

22.  Burada belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılır.