21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı

705/2016
10.05.2016

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve zorunlu hizmet yükümlülüğü tıp fakültesi mezunlarının okul sonrası yaşamında hemen karşılarına çıkan ve gelecekleri için belirleyici olan iki önemli olgudur.

Öğrencilerimiz mezuniyetlerinin hemen sonrasında onları bekleyen, sorunlarla yüklü birinci basamakta nasıl ve nerede olacağı pek de belli olmayan zorunlu hizmet yükümlülüğünü ertelemek veya bir an önce, zaman yitirmeksizin yaşamlarını yola koymak için TUS’ u kazanmayı hedeflemekte ve daha fakültenin üçüncü sınıfından itibaren TUS hazırlık süreçlerine başlamaktadırlar. Bu süreç kimi zaman fakültedeki eğitimin önüne geçebilmekte, öğrencilerimizin eğitiminde aksamalara yol açabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yasa tasarısı taslağında hekimlerin pratisyenlikteki zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeden uzmanlık eğitimine başlayamayacakları konusunda bir madde yer almaktadır. Maddeye göre hekimler TUS’a girebilecek, kazandıkları takdirde hakları saklı tutulacak,  ancak zorunlu hizmetleri bitene kadar uzmanlık eğitimine başlayamayacaklardır. Bu madde ile tıpta uzmanlık eğitimi adayları ve eğiticiler, zaten birçok sıkıntının olduğu bu alanlarda yeni sıkıntıların doğacağından endişe duymaktadır.

Türk Tabipler Birliği meslektaşlarımızın özlük hakları, tıp eğitiminin niteliği, halkın sağlığının korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda hekim istihdamı, hizmet sunum biçimi, zorunlu hizmet yükümlülüğü ve TUS konularında tüm tarafların bir araya gelerek, sorunların saptanması ve çözümler üretilmesi için ortam ve olanak sağlamaya çalışmaktadır.

Bu amaçla, 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü Ankara’da aşağıda belirtilen yer ve saatte özellikle yeni düzenlemenin tartışılacağı “TUS ve Zorunlu Hizmet” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Konunun tüm taraflarının katılmasını arzu ettiğimiz çalıştayın üyelerinize duyurulması, katılım ve katkı sağlanması çok değerli olacaktır.

Saygılarımızla,

Dr. H. Özden Şener
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Toplantının Yapılacağı
Yer      :
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü 50. Yıl Amfisi
Saat     :10.00-17.00
Tarih   :21 Mayıs 2016

Not: Katılım durumunuzu 18 Mayıs 2016 tarihine kadar [email protected] adresine bildiriniz.